Poster - 3

Adölesan kızlarda tek taraflı labia minör hipertrofisi ve literatürün gözden geçirilmesi

Ş Çaman*, SM Tilev*, A Cerrah Celayir*, N Koç**

*Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Giriş/Amaç: Labia minora hipertrofisi, etyolojisinde konjenital veya akkiz lenfanjiektazi, kronik irritasyon, eksojen veya endojen androjen hormon etkisi olan veya adolesanlarda çok nadir görülen bir durumdur. Hipertofik labia minoranın cerrahi tedavisi; lineer doku çıkarılması, modifiye wedge rezeksiyonu, sculping (traşlama, yontma) veya modifiye z plasti yöntemleri ile yapılabilir. Bu sunuda, tek taraflı labia minör hipertrofisi olgularımızın cerrahi tedavileri, sonuçları ve ilgili literatürün gözden geçirilmesi amaçlandı.
Olgu Sunumu: 2016-2017 yıllarında yaşları 13 olan 2 adolesan yaklaşık 2 yıldır giderek büyüyen labiumda asimetri ve genital bölgede anormal görünüm şikayeti ile başvurdu. 50 ve 40 kg ağırlığındaki olguların fizik muayenelerinde etiolojik nedenlere uyabilecek herhangi bir bulgu olmaksızın sol tarafta labia minora hipertrofisi saptandı. Hirsutismus veya vaginal akıntı yoktu, idrar tahlil ve kültürleri normal, pelvik ultrasonda özellik yoktu. Hastalarımızın, asimetrik görünümden dolayı sadece kozmetik kaygıları mevcuttu. Hymen’leri intakt olan her iki hastada lineer eksizyon yöntemi ile hipertrofik labia minora dokuları eksize edildi. Mikroskopik incelemelerinde epitelde kıvrımlaşma, papillomatozis, hafif hiperplazi, subepitelyal alanda ödemli, fibrovasküler stroma izlendi ve değişiklikler, hipertrofi bulguları gösteren deri ve deri altı dokusu ile uyumlu bulgular olarak raporlandı. Erken dönemde yara ayrılması, enfeksiyon ve doku nekrozu oluşmadı. Cerrahi düzeltme sonrası izlemlerinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Cerrahi sonrası labium minus simetrisi ve estetik görünümü memnuniyet verici idi.
Sonuç: Labia minora hipertrofisi, genellikle yetişkinlerde görülen anormal vajinal koku, üriner sistem infeksiyonu, kişisel memnuniyetsizlik, kesintili cinsel aktiviteye yol açan disparoni nedeniyle karşımıza çıkar. Çok nadiren adolesanlarda da görülebillen labia minora hipertrofisinde; etyolojik nedene yönelik tetkik ve tedavi yanısıra cerrahi olarak hipertofik labia minoranın lineer doku şeklinde çıkarılması, modifiye wedge rezeksiyonu, sculping (traşlama, yontma) veya modifiye z plasti yöntemleri ile eksizyonu genellikle yeterli ve memnuniyet verici olmaktadır.

Poster - 3

Unilateral hyportrophic labium minor in adolescent females and a review of the literature

Ş Çaman*, SM Tilev*, A Cerrah Celayir*, N Koç**

*Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Zeynep Kamil Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Patology

Introduction/Aim: Hypertrophic labia minora is a rare acquired condition seen in adolescent females due to congenital or acquired lymphangiectasis, chronic irritation and exogenous or endogenous androgen hormone effects. Surgical excision of hypertrophic labia minora may undervent with linear excision, modified wedge resection, sculpting or modified z-plasty methods. In this study; unilateral hypertrophic labium minor cases in adolescents and their surgical treatments and results were presented, and the related literature was reviewed.
Case Reports: Between 2016 and 2017, two 13-year-old adolescent females admitted with labial asymmetry and abnormal growth in the labium minus. The weights of the children, being 50 and 40 kg, and their physical examinations revealed left labium minor hyperthrophy without any findings that could comply with aetiology. There was no hirsutism or vaginal discharge; urine analyses and cultures were clear. The pelvic ultrasonic examination did not reveal any pathological findings. Patients had cosmetic concerns only. Hypertrophic labium minora tissues were excised using the linear excision method in both cases whose hymens were intact. Epithelial folding, papillomatosis, mild hyperplasia, edema of the subepithelial area and fibrovascular stroma was found in the histopathological examination of both patients. The findings were reported as being compatible with subcutaneous tissue showing signs of hypertrophy. In the postoperative period, wound dehissence, infection or tissue necrosis were not observed. The follow ups of both patients were complication-free and postoperative aesthetic appearances were satisfying.
Conclusion: Hypertrophic labium minor is reported to cause abnormal vaginal odor, urinary system infections, personal dissatisfaction and dyspareunia, causing intermittant sexual activity. Besides examination and treatment for aetiological causes, the excision of hypertrophic labia minora with linear excision is generally enough to bring about satisfying results in adolescent girls.

 

Kapat