Poster - 6

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA BESLENME SORUNLARI VE NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

M Ceylan*, Y Karal**, M Azizoğlu*, N Aladağ Çiftdemir*, S Karasalihoğlu**

*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Edirne, TÜRKİYE
**Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nörolojisi BD, Edirne, TÜRKİYE

 

GİRİŞ: Serebral palsi (SP) çocukluk çağında ortaya çıkan motor fonksiyon bozukluğudur. Bu çocuklarda beslenme sorunları ve yetersiz beslenme, morbidite ve mortaliteyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışmamızda serebral palsili olgularımızın beslenme problemleri ve nutrisyonel durumları değerlendirildi.

YÖNTEM: Çocuk Nörolojisi Polikliniğimizden SP tanısıyla takipli 2-18 yaş arası 66 olgunun tartı, boy,  VKİ değerleri, subskapular ve triseps cilt altı yağ dokusu kalınlıkları belirlendi. Olgularda spastisiteye bağlı boy ölçümlerinde Stevenson’un tanımladığı alternatif bir ölçüm kullanıldı. Ölçümler sağlıklı çocuk ve SP’li çocuk persantil eğrilerine göre karşılaştırıldı.

Olgular GMFCS’ye (motor fonksiyon düzeyi) göre Grup A (GMFCS 1-2), Grup B (GMFCS 3), Grup C (GMFCS 4- 5) , SP grubu ve Spastik SP alt grupları ve yaşlarına göre Grup 1 (2-5 yaş), Grup 2 (6-11 yaş), Grup 3 (12-18 yaş) ,  kız ve erkek olarak ayrıldı.  Olguların anne/bakıcısına standart anket formundaki beslenme problemleri ve diyetleri soruldu ve Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS) ile analiz edildi. Vitamin B12, folik asit, ferritin, serum demir ve demir bağlama kapasitesi değerlendirildi.

BULGULAR: SP’li çocukların tartı, boy,  VKİ persantil değerlerinin sağlıklı çocukların persantil eğrilerinde <10 persantil olma oranı tüm gruplarda yüksek iken SP’li çocuk persantil eğrilerinde erkeklerde, GMFCS Grup C’de, Spastik Kuadriplejik SP’li olgularda düşük saptandı. Subskapular ve triseps cilt altı yağ kalınlığı yaşa göre Grup 3’te, erkeklerde, GMFCS Grup C’de ve Spastik Kuadriplejik SP’li çocuklarda düşük saptandı.

En sık rastlanılan beslenme problemleri salya akması/sulanma, katı besin yememe, beslenme süresinin 20 dakikayı geçmesiydi ve Grup 1’de, erkeklerde, GMFCS  Grup C’de, Spastik Kuadriplejik SP’li olgularda fazlaydı.

Olguların 3 günlük diyetlerinde erkeklerde demir ve çinko düzeyleri; GMFCS Grup C’de vitamin B12, B6 ve kalsiyum düzeyleri anlamlı düzeyde yüksek bulundu.

SONUÇ: SP’li çocuklarda büyüme gelişme değerlendirilirken objektif sonuçlar elde edilebilmesi için SP’li çocuk persantil eğrisi kullanılması, diyetlerinin değerlendirilmesi ve laboratuvar değerlendirmelerinin mutlak yapılması gerekmektedir. SP’li çocuklarda beslenme sorunları ve ilişkili komplikasyonların önlenmesi için yakın takip ve multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 

Poster - 6

NUTRITIONAL STATUS AND FEEDING PROBLEMS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

M Ceylan*, Y Karal**, M Azizoğlu*, N Aladağ Çiftdemir*, S Karasalihoğlu**

*Trakya University Faculty of Medicine, Children's health and Diseases,Edirne,Turkey
**

Kapat