Poster - 37

Testis torsiyonuna ilişkin deneyimlerimiz

O Kızılkaya*, İ İnanç*, D Avlan**

*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Edirne

Testis torsiyonu spermatik kord ve etraf yapıların kendi etrafında dönmesi ve testis kan akımının kaybı anlamına gelir. Bu ürolojik bir acil durumdur; Erken tanı ve tedavi, testisin korunması ve gelecekteki doğurganlığın korunması için yaşamsal öneme sahiptir. Testiküler viabilite müdahale edilmezse semptomların başlangıcından 6 saat sonra belirgin şekilde azalır. Testiküler torsiyon, esasen ergen ve yenidoğanların bir hastalığıdır ve bu yaş gruplarında testis kaybının en sık nedenidir.
Bu çalışmada kliniğimizde testis torsiyonu tanısı alan hastalarda, başvuru süresi ile uygulanan cerrahi (orşiopeksi,orşiektomi) ve hasta yaşı ile başvuru süresi arasında (24 saatten önce ve sonra) ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmaya 2006-2017 yılları arasında kliniğimizde testis torsiyonu tanısı alan ve orşiopeksi ya da orşiektomi uygulanan 23 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama başvuru yaşı 13 idi. Semptomların başlamasından itibaren geçen süre açısından 24 saatten önce başvuran 14 hasta mevcut idi. 7 hastada bell deformitesi mevcuttu.
13 yaştan küçük ve büyük hastalar karşılaştırıldığında başvuru süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Semptomların başlamasından itibaren 24 saat içinde başvuran hastalarda orşiektomi oranı 24 saat sonrasında başvuran hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük bulundu. (p<0,05)
Sonuç olarak testis torsiyonunda ilk 24 saat içerisinde müdahale edilmesinin testis koruyucu cerrahi yapılma şansını arttırdığını düşünmekteyiz.

Poster - 37

Our experiences on testicular torsion

O Kızılkaya*, İ İnanç*, D Avlan**

*Trakya University, Faculty of Medicine, Depertment of Pediatric Surgery
**Trakya University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Testicular torsion means the rotation of the spermatic cord and surrounding structures around itself and loss of testis blood flow. This is a urological emergency; early diagnosis and treatment has vital importance for the protection of the testis and the protection of future fertility. Without intervention testicular viability markedly reduced 6 hours after onset of symptoms. Testicular torsion is a disease of mainly puberty and newborns and is the most common cause of testicular loss in these age groups.
In this study, it was aimed to investigate whether there is a relationship between surgery (orchiopexy, orchiectomy) and referral period (before and after 24 hours) in the patients who had testicular torsion referred to our clinic.
Twenty-three patients who were diagnosed with testicular torsion in our clinic between the years of 2006 and 2017 and who underwent orchiopexy or orchiectomy were included in the study. The median age of the patients was 13 years. There were 14 patients who applied 24 hours before the onset of symptoms. Seven patients had bell deformities.
There was no statistically significant difference in terms of admission time when the patients aged 13 years and older were compared. The rate of orchiectomy in the patients who applied within 24 hours after the onset of symptoms was statistically significantly lower than the patients who applied after 24 hours. (P <0.05)
As a result, we think that the intervention within the first 24 hours in cases of testicular torsion improves the chances of testicular sparing surgery.

Kapat