Video Sunum - 7

Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu

M Saraç*, İH Bahçecioğlu**, T Tartar*, Ü Bakal*, A Kazez*

*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Elazığ
**Fırat Üniversitesi Gastroenteroloji BD.

Amaç: Koledokosel (tip 3 koledok kisti)  çocuklarda nadiren görülür. Bu çalışmada endoskopik koledokoselotomi ve taş ekstraksiyonu yapılan koledokosel ve multipl koledokolitiazisli hastayı nadir görülmesi nedeniyle sunmayı amaçladık.

 Olgu sunumu: Beş yaşında kız hasta, iki yıldır karın ağrısı şikayeti vardı. Batın bilgisayarlı tomografide (BT) yaygın periportal ödem mevcut olup koledok çapı 6 mm ve ana pankreatik kanal dolgundu. Safra kesesi normal görünümde olup kalsifik taş içermemekteydi. Pankreas büyüklüğü diffüz olarak artmıştı. Duodenum 2. kısmında periampüller bölgede 31 mm çaplı kistik lezyon mevcuttu (duodenal duplikasyon kisti?, tip 3 koledok kisti?). İntraperitoneal serbest sıvı mevcuttu Üst GİS endoskopisinde duodenum ikinci kısmından başlayıp duodenum lümenini daraltan 4 cm çaplı kitle imajı görülmekteydi.  İğne uçlu sfinkterotom ile kist apeksinden 2 cm'lik kesi yapılarak 5-6 mm büyüklüğünde 3 adet taş çıkarıldı. Postoperatif komplikasyonla karşılaşılmadı.

Sonuç: Endoskopik koledokoselotomi,  koledoksel ve koledokolitiaziste açık cerrahiye göre daha az invaziftir. Bu yüzden özellikle çocuklarda tercih edilmelidir.

Video Presentation - 7

Endoscopic Treatment of a Pediatric Case of Choledochocele Associated with Choledocholithiasis: Video Presentation

M Saraç*, İH Bahçecioğlu**, T Tartar*, Ü Bakal*, A Kazez*

*Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
**Firat University School of Medicine, Department of Gastroenterology

Aim: Choledochocele (type 3 choleduct cyst) is rarely seen in children. In this study because of rarity of this entity, we aimed to present this patient with choledochocele and multiple choledocholithiasis who underwent endoscopic choledochocelotomy and stone extraction.

Case Report: Five-year-old girl was complaining of abdominal pain for 2 years. On abdominal computed tomography (CT), diffuse periportal edema, choleduct with a diameter of 6 mm, and a congested common pancreatic duct were seen. The gallbladder had a normal appearance and did not contain calcifications. The dimensions of the pancreas were immensely increased. A cystic lesion with a diameter of 31 mm was detected on the second part of the duodenum, in the peripapillary region, suggesting a duodenal duplication cyst of unknown type, perhaps type 3, or a choledochal cyst. Intraperitoneal free fluid was detected. Upper gastrointestinal endoscopy performed by the gastroenterologist (IHB) showed a mass 4 cm in diameter that narrowed the duodenal lumen starting from the second part of the duodenum. A 2-cm long incision was made on the apex of the cyst using a needle tip sphincterotome and 3 pieces of 5-6 mm stones were extracted. Any postoperative complication was not encountered.

Conclusion: Endoscopic choledochocelotomy is less invasive when used for the management of chledochocele and choledocholithiasis relative to open surgery. Therefore, it should be preferred especially in children.

Kapat