Video Sunum - 8

Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu

M Saraç*, Ü Bakal*, T Tartar*, K Karabulut**, Ş Canpolat*, A Kazez*

*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Elazığ
**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Elazığ

Amaç: Karaciğer kistik lenfanjiomları nadir görülen bir benign tümördür. Bu çalışmada laparoskopik yaklaşımla tedavi edilen büyük bir lenfanjiyom olgusu sunuldu. 

Olgu sunumu: Dokuz aylık kız hasta huzursuzluk şikayeti ile getirildi. Hastanın fizik muayenesi ve laboratuvar testleri normaldi. Batın ultrasonografisinde karaciğer sağ lobunda, ön-üst ve lateralinde yaklaşık 13 x 7.5 x 7.5 cm boyutunda, ince duvarlı, içinde yer yer septasyonlar bulunan, çevre karaciğer dokusunu ve intrahepatik safra yollarını komprese eden düzgün sınırlı kistik lezyon şeklinde tanımlandı. Tüm batın kontrastlı MR görüntülemede karaciğer sağ lob anterolateral komşuluğunda en geniş yerinde 15 x 11 x 8 cm ölçülen, diyafram ile sağ alt kadran arasında uzanan, ince duvarlı, kontrastlanmayan, ince septasyonları olan kistik lezyon mevcuttu. Lezyon karaciğer sağ lobunu komprese etmekteydi. Tanısal laparoskopide sağda, karaciğer apeksinden köken alan, sağ subdiyafragmatik alandan batın sağ alt kadrana kadar uzanan kistik lenfanjiom tespit edildi. Aspirasyonda berrak sıvı aspire edildi. Kist laparoskopik olarak çıkarıldı. Kistin arka duvarının karaciğer ana vasküler yapılarıyla (sol ve middle hepatik ven) komşuluğu dikkat çekti. Postop 2. gün hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Karaciğer lenfanjiomları laparoskopik olarak tedavi edilebilir

Video Presentation - 8

Laparoscopic treatment of a giant hepatic lymphangioma: a video presentation

M Saraç*, Ü Bakal*, T Tartar*, K Karabulut**, Ş Canpolat*, A Kazez*

*Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
**Firat University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Elazig, Turkey

Objective: Cystic lymphangioma of the liver is a rarely seen benign tumor. In this study, a large-sized case of lymphangioma treated using laparoscopic approach was presented.

Case Report: A 9-month old was brought with complaints of irritability. Physical examination findings, and laboratory tests were within normal limits. On abdominal ultrasound, a cystic thin-walled septated lesion measuring nearly 13 x 7.5 x 7.5 cm with smooth contours localized in the right lobe of the liver on anterosuperior, and lateral aspect of the liver which compressed surrounding liver tissue and intrahepatic biliary tract was seen. On whole abdominal contrasted MR imaging, a thin-walled non-contrasted cystic, septated lesion with its widest part measuring 15 x 11 x 8 cm adjacent to anterolateral aspect of the right lobe of the liver and extending between diaphragm, and the right lower abdominal quadrant was detected. Lesion was compressing right lobe of the liver. At diagnostic laparoscopy a right-sided cystic lymphangioma originating from the apex of the liver, and extending from the right subdiaphragmatic area down to right lower abdominal quadrant was observed. A clear fluid was aspirated from within the cyst. Cyst was removed laparoscopically. Neighborhood of the posterior wall of the cyst to major vascular structures of the liver (left, and middle hepatic vein) attracted attention. On postoperative 2. day the patient was discharged without any complication.

Conclusion: Hepatic lymphangiomas can be treated surgically.

Kapat