Video Sunum - 13

İzole Trakeo-özofageal Fistülün Torakoskopik Onarımı

B Tander, AB Önaksoy, F Bernay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Giriş: İzole Trakeo-özofageal Fistülün tedavisinde klasik yöntem boyundan yaklaşımla açık cerrahi onarımdır. Son yıllarda bu patolojinin onarımında torakokopik yaklaşım da gündeme gelmişti. Bu videoda torakoskopi ile onarılan 2,5 aylık izole TÖF'lü bir hastayı sunuyoruz.

 

Olgu: İkizi, yenidoğan döneminde özofagus atrezisi ve TÖF nedeniyle başka bir merkezde opere edilen 2,5 aylık kız hasta, beslenme sonrası morarma ve öksürük ile ciddi epigastrik distansiyon yakınmaları ile başvurdu. Özofagografide bir TÖF'den kuşkulanıldı. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de onarım için bronkoskopi uygulandı. Bronkoskopide izole TÖF görüldü ve fistül içine bir kateter yerleştirildi. Torakoskopiye geçildi. Semipron pozisyonda 4., 5. ve 6. interkostal aralıklardan birer trokar girildi. Özofagus bulundu ve proksimale doğru diseke edildi. Fistül yerine ulaşıldı ve fistül izole edilerek dönüldü. İçindeki kateter görüldü. Fistül çevresine serbest dikişler konuldu ve proksimale bir adet klips yerleştirildi. Dikişlerin arasından fistül kesildi. Hava kaçağı denetimi sonrası özofagus içine bir sonda yerleştirilerek operasyona son verildi. Postoperatif 2. günü beslenmeye başlayan hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

 

Sonuç: İzole TÖF tedavisinde bronkoskopi hem tanı hem de tedavide kateter yerleştirmek için yararlıdır. Fistülün torakoskopik onarımı bebeklerde bile etkili ve güvenlidir.

 

Video Presentation - 13

Thoracoscopic Repair of Isolated Tracheo-esophageal Fistula

B Tander, AB Önaksoy, F Bernay

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Introduction: Treatment of isolated tracheo-esophageal fistula is routinly made by cervical open access. In recent years, thoracoscopic primary repair became popular. Herein, we report an infant with isolated TEF undergone thoracoscopic primary repair.

 

Case: Two and half months old female infant had postprandial cyanosis and cough, as well as severe epigastric distention. Her twin had a neonatal EA-TEF repair elsewhere. Esophagography revealed a suspectable isolated TEF. A bronchoscopy was made for the diagnosis and fistula catheterization. The isolated fistula was found and it was catheterized. A thoracoscopy was performed in semiprone position. The esophagus was found, dissected toward superior and the fistula was isolated. The catheter was visualized within it. The fistula was ligated. There were no air-leaks. The postoperative course was uneventful.

 

Conclusion: Bronchoscopy may provide the diagnosis and catheterization for isolated TEF. Thoracoscopic repair is safe and effective for the treatment even in small infants.

 

Kapat