Poster - 45

Palpe edilemeyen testislerde laparoskopik cerrahi tedavi deneyimlerimiz

HÖ Apaydın*, M Abeş*, Mİ Yetiş**, M Göksu*

*Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
**Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adıyaman

Amaç: Palpe edilemeyen testis tedavisinde laparoskopik cerrahi öncelikli sıradadır. Biz de bu hastalarımıza uyguladığımız laparoskopik cerrahi tedavi sonuçlarını  sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2012-Temmuz 2017 tarihleri arasında Hastanemiz Çocuk Cerrahisi Kliniğinde  palpe edilemeyen testis tanısıyla takip edilen ve laparoskopik cerrahi uygulanan 20 hastanın sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: laparoskopik cerrahi yapılan hastaların  yaş ortanca değeri 4,50±3,86 idi.  Hastaların tümüne  operasyon öncesi USG  değerlendirilmesi ve Radyoloji bölümünün önerisi ile MRG (n=2) yapılmıştı. Tüm hastaların  tek taraflı palpe edilemeyen testisi  vardı. Testislerin %15’i (n=3) sağ, %85 (n=15) sol taraftaydı. Palpe edilemeyen testisler abdomen (n=2), pelvis (n=2), internal ring (n=3), inguinal kanal(N=2), inguinal superfisyal poş (n=10) ve  skrotal (n=1) yerleşimliydi. Hastaların %70 ine (n=14) inguinal kesi yapıldı. 4 hastaya laparoskopik orşiopeksi yapıldı. 1 hastaya Stephan-Flowers 1. Seans  uygulandı.  Testislerin %55’ i (n=11) atrofikti, orşiektomi yapılmıştı. Hastalara  aynı seansta laparoskopik inguinal herni onarımı (n=1), karşı tarafa laparoskopik varikoselektomi (n=1), karşı tarafa inguinal orşiopeksi(n=1) uygulanmıştı. Hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmemişti.  Ameliyatların ortanca  süresi 40,25±13,42 dk .idi

Sonuç: Palpe edilemeyen  testislerin ve ek patolojilerin tanı ve tedavilerinde  laparoskopik cerrahinin etkili ve güvenİlir bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Poster - 45

Our laparoscopic surgery experience in nonpalpebl testis cases

HÖ Apaydın*, M Abeş*, Mİ Yetiş**, M Göksu*

*Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Ministry of Health Adıyaman University Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman

Objective: Laparoscopic surgery is a priority in the treatment of nonpalpable testis. We aimed to present the results of our laparoscopic surgery experiences treatment in these patients.

Materials and Methods: The results of 20 patients who underwent laparoscopic surgery with the diagnosis of non-palpable testis in our clinic between September 2012 and July 2017 were retrospectively analyzed.

Findings: The median age of the patients who underwent laparoscopic surgery was 4,50 ± 3,86. Preoperative USG evaluation was performed for all patients and MRI (n = 2) was performed with the recommendation of the radiology department. All the patients had unilateral nonpalpable test. 15% (n = 3) of the testes were on the right, 85% (n = 15) on the left. Nonpalpable testes were located in the abdomen (n = 2), pelvis (n = 2), internal ring (n = 3), inguinal canal (N = 2), inguinal superficial pouch (n = 10) and scrotum (n = 1).  Inguinal exploration was made in 70% of the patients (n = 14). Four patients underwent laparoscopic orchiopexy. Stephan-Flowers 1st session was applied to 1 patient.  55% (n = 11) of the testes were atrophied and underwent orchiectomy. Laparoscopic inguinal hernia repair (n = 1), contralateral laparoscopic varicocelectomy (n = 1) and counterpart inguinal orchiopexy (n = 1) were performed. Complications did not develop in any of the patients. The median duration of the surgery was 40,25 ± 13,42 min.

Conclusion: We believe that laparoscopic surgery is an effective and safe method for the diagnosis and treatment of nonpalpable testicles and additional pathologies.

Kapat