Sözlü Sunum - 3

Parasetamolün akut apandisitli çocuklarda ağrı skoruna ve fizik muayene bulgularına etkisi

HÖ Apaydın*, M Abeş*, M Göksu*, Mİ Yetiş**, F Üçkardeş***

*Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
**Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adıyaman
***Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Adıyaman

 

Amaç: Günümüzde akut apandisit şüphesiyle takip edilen olgularda, genellikle kesin tanı konulmadan analjezik kullanılmamaktadır.  Bu çalışmada akut apandisit tanısı konulan çocuklarda IV parasetamol kullanımının ağrı ve fizik muayene bulguları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Nisan 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Hastanemiz Çocuk Cerrahisi kliniğinde akut apandisit tanısı konulan 104 olgu alındı. Akut apandisit tanısı fizik muayene, WBC ve  CRP değerleri, USG veya bazen CT ile  konuldu.  Olgular rastgele 2 gruba (parasetamol verilen 52 ve serum fizyolojik verilen 52 olgu) ayrıldılar. Tüm olguların tanı ve tedavisi bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından, fizik muayene ve ağrı skoru ikinci bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirildi. Ağrı düzeyleri Wong-Baker Yüz Değerlendirme Skalası (0-10) ile değerlendirildi. Fizik muayenede hassasiyet, defans, rebound ve topuk testine bakıldı. Birinci grup hastaların ağrı skoru tanımlanıp, fizik muayene yapıldıktan sonra 15 mg/kg IV parasetamol verildi. 30 dakika sonra hastalar ağrı skoru ve fizik muayene bulguları açısında tekrar değerlendirildi. İkinci grup hastalara serum fizyolojik verilmeden önce ve sonra, aynı şekilde değerlendirildiler. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 programında yapıldı.

Bulgular: Olguların %59,6 (62)’sı erkek, %40,4(42)’ü kız hastaydı. Her iki grup arasında cinsiyet (paresetamol grubu p=0,579, serum fizyolojik grubu p=0,013) ve yaş (p=0,685) dağılımları arasında anlamlı bir fark yoktu.  Her iki grubun ilk ve son muayene bulguları arasında anlamlı bir fark yoktu(p=0,943,p=740). Parasetamol grubunda, parasetamol sonrası olguların  ağrı skorlarında anlamlı bir azalma varken (p<0,005), serum fizyolojik grubunda anlamlı bir azalma tespit edilmedi (p>0,05).

Sonuç: Parasetamol, apandisitli hastalarda ağrı skorunu azaltmakta  ancak fizik muayene bulgularını değiştirmemektedir.

 

Oral Presentation - 3

The effect of paracetamol on pain score and physical examination finding in children with acute appendicitis

HÖ Apaydın*, M Abeş*, M Göksu*, Mİ Yetiş**, F Üçkardeş***

*Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Ministry of Health Adıyaman University Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman
***Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Biyostatistic and Medical Informics, Adıyaman, Turkey

Aim: Analgesics are not given to patients when  acute appendicitis diagnosis is not definite. The aim of this study was to evaluate the effect of IV paracetamol on pain and physical examination findings in children diagnosed with acute appendicitis.

Materials and Methods: This study included 104 patients diagnosed with acute appendicitis in our between April 2016 and April 2017. Acute appendicitis was diagnosed by physical examination, WBC and CRP, USG or sometimes CT. The cases were randomly divided into 2 groups (52 with paracetamol and 52 with saline). Diagnosis and treatment of all cases were evaluated by a pediatric surgeon, physical examination and pain score by a second pediatric surgeon. Pain levels were assessed by the Wong-Baker Face Rating Scale (0-10). Physical examination included tenderness, defensiveness, rebound and heel test. The pain score of the first group of patients was defined and after the physical examination 15 mg / kg IV paracetamol was given. After 30 minutes, the patients were reevaluated in terms of pain score and physical examination findings. The second group of patients was assessed the same way before and after the administration of saline. Statistical analyzes were performed in the SPSS 15.0 program.

Findings: 59.6% (62) of the cases were male and 40.4% (42) were girls. There was no significant difference between the two groups in terms of gender (paracetamol group p = 0.579, saline group p = 0.013) and age (p = 0.685) distributions. There was no significant difference between the first and last examinations of both groups (p = 0,943, p = 740). In paracetamol group, there was a significant decrease in pain scores after paracetamol (p <0,005) and no significant decrease in serum physiological group (p> 0,05).

Conclusion: Paracetamol reduces the pain score in patients with appendicitis but does not change the physical examination findings.

Kapat