Poster - 79

Adhezyon ileus

N Gülçin*, M Çağlar Oskaylı*, E Özatman*, G Gerçel*, HM Mutuş**, B Aksu*, D Uğurlu*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş ve amaç:

Bu çalışmada adhezyon ileusu tanısı ile bir çocuk cerrahisi kliniğinde yatırılarak tedavisi yapılan hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve yöntem:

Etik kurul onamı alınarak, Ocak 2014-Mayıs 2016 tarihleri arasında, adhezyon ileusu tanısı ile yatırılan hastalar ileri dönük olarak çalışmaya alındı. Hastaların demografik özelliklerine ek olarak öykü, fizik muayene, laboratuar ve görüntüleme tetkik sonuçları ile uygulanan tedavi yöntemleri kaydedildi. 

Bulgular:

Çalışmaya 55 hasta alındı. 35’i erkek ve 20’si kızdı. Yaş ortalaması 9,3±0,77 yıldı. En sık başvuru yakınması 52 hastada  (%94.5) karın ağrısı iken, en sık görülen fizik muayene bulgusu hastaların 36’ sında (%65,5) karında hassasiyetti. Konservatif takip olan hastaların %52.6’ sında barsak sesleri alınırken, cerrahi uygulanan hastaların sadece %17.6’sında barsak sesleri alınmaktaydı (p<0,05). Başvuruda 32 hasta (%60,4) ağır dehidrateydi. Direkt grafide, hastaların 22’ sinde (%40) 1-3 ince barsak ansı, 21’inde (%38,2) 3-5 ans ve 21’inde (%38,2) >5 ans mevcuttu. >5 ans olan hastalar daha cok konservatif izlenen hastalardı (p<0,05).  13 hastada (%23,6) kolonda gaz gözlendi, bunların 11’i (%84,6) konservatif olarak takip edilen hastalardı. 18 hastada (%32,7) pelviste gaz gözlendi bunların 17’si (%94,4) konservatif takip edildi (p<0,05). Toplamda 38 hastaya (%69,1) konservatif yaklaşım, 17 hastaya (%30,9) cerrahi girişim uygulandı. Ameliyatta hastaların 17’sine adhezyolizis, 4’üne bant eksizyonu ve 4’üne barsak rezeksiyonu yapıldı. Konservatif takip olan hastaların hastanede kalış süresi ortalama 7,3±2,282 iken, cerrahi uygulanan hastalar ortalama 5,0±0,913 gün takip edildikten sonra cerrahi uygulandı. Bu hastaların hastanede kalış süresi 14,3±2,765 olarak saptandı. Cerrahi uygulanan hastalarda, hastaların hastanede kalış süresi konservatif izlenenlerden uzundu.

Sonuç:

Adhezyon ileus medikal ve cerrahi bir acildir. Dolayısıyla tedavi yönetimi büyük önem taşır. Seçilecek tedavi ve zamanlamasında fizik muayene ve labaratuvarın yanısıra radyolojik bulgular da çok önemlidir. Mortalite ve morbiditeyi arttırmamak adına cerrahi kararı vermede gecikmemek hayati önem arzeder.

Poster - 79

Adhesion ileus

N Gülçin*, M Çağlar Oskaylı*, E Özatman*, G Gerçel*, HM Mutuş**, B Aksu*, D Uğurlu*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**MOH Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction and Aim:

In this study, it was aimed to evaluate the patients who were hospitalized with adhesion ileus.

Patients and Method:

Between  January 2014 and May 2016, patients with adhesion ileus were evaluated by taking the ethics committee approval, prospectively. Demographic characteristics, history, physical examination, laboratory and imaging findings and treatment methods were recorded.

Results:

Fifty five patients were included, 35 were males and 20 were females. The average age was 9.3 ± 0.77 years. The most common complaint and  physical examination finding were abdominal pain in 52 patients (94.5%), and sensitivity in 36 (65.5%). While 52.9% of the patients in conservative group had bowel sounds, 17.6% of the patients had in surgery group (p <0,05). On direct radiography, 22 patients (40%) had 1-3 small bowel anses, 21 (38.2%) had 3-5 anses and 21 (38.2%) had> 5 anses. The patients who have > 5 anses were highly followed conservatively (p <0,05). Colonic gas was in 13 (23.6%), 11 of them (84.6%) were treated  conservatively. Pelvic gas was in 18 patients (32.7%) and 17 of them (94.4%) were treated conservatively (p <0,05). Thirty eight patients (69.1%) were treated conservatively, 17 patients (30.9%) with surgicaly. Adhesiolysis was performed in the 17 patients, 4 were made to strip excision and bowel resection in 4. The average length of stay in hospital was 7.3 ± 2.282 of patients in conservatively group and 14.3 ± 2.765 in surgery group. Surgery was performed after the mean follow-up of 5.0 ± 0,913 days. In patients who underwent surgery, the length of stay in hospital was more than from conservative group.

Conclusion:

Adhesion ileus is a medical and surgical emergency so treatment management is very important. In addition to physical examination and laboratory, radiological findings are very important. It is vital to decision for surgery without delay.

 

Kapat