Sözlü Sunum - 72

Deneysel Korozif Özofagus Yanığında Gelişen Motilite Değişikliklerine Trombositten Zengin Plazmanın Etkisi

MO Öztan*, Ş Öztan**, N Düzenli***, M Olukman***, G Köylüoğlu*

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**MEST Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi
***Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Amaç: Korozif özofagus yanıklarında özofagus duvarında gelişen yapısal değişiklikler ve özellikle de striktür önemli bir sağlık problemi oluşturmaktadır. Ancak beraberinde özofagus motilitesinde de olumsuz değişiklikler olmakta ve klinik bulguların artmasına sebep olmaktadır. Deneysel çalışmamızda amacımız korozif yanığın özofagus düz kasında nasıl ve hangi mekanizmayla değişiklik yaptığını anlamak ve trombositten zengin plazmanın (Platelet Rich Plasma-PRP) bu değişiklikler üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yirmi bir adet Wistar albino sıçan 3 gruba ayrıldı. İlk gruba Sham (n=8) operasyonu, ikinci gruba NaOH ile korozif özofagus yanığı (n=6) ve üçüncü gruba ise korozif yanık sonrası PRP (n=7) uygulaması yapıldı. Deney başlangıcından 3 hafta sonra özofagus örneklerinde organ banyosunda kasılma yanıtları incelendi. Çalışmamızda alt özofagus striplerinde KCL, Asetilkolin, Elektriksel Alan Stimülasyonu (EFS) ile olan kasılma yanıtlarına bakıldı. Sonrasında aynı striplerde L-arginin, SNP, L-NAME, Y-27632 inkübasyonu sonrasında EFS yanıtları tekrarlandı.

Bulgular: KCl ve Asetilkolinle olan kasılma yanıtlarının yanık grubunda azaldığı, PRP tedavisi alan grupta KCl yanıtlarının arttığı gözlendi (p<0.01). Nitrik oksit (NO) prekürsörü olan L-Arginin ve NO donörü olan SNP ile olan yanıtlar PRP grubunda anlamlı olarak azaldı (p<0.05). NO inhibitörü L-NAME inkübasyonunda yanık grubunda EFS yanıtlarının değişmediği fakat PRP grubunda EFS yanıtlarının ve dezorganize yanıtların anlamlı olarak azaldığı görüldü (p<0.01). Rhokinaz inhibitörü Y-27632 ile inkübasyonda tüm gruplarda EFS yanıtları azalırken en çok azalmanın PRP grubunda olduğu görüldü (p<0.01). 

Sonuç: Korozif özofagus yanıklarında hem kolinerjik sistem hem de nonadrenerjik nonkolinerjik mekanizmalardaki bozulmalar dezorganize motiliteden sorumlu olabilir. PRP tedavisi kolinerjik yanıtlara etki etmeden özellikle nitrik oksit ve Rhokinaz yolağını aktive ederek dezorganize düz kas kasılma yanıtlarını azaltmaktadır. Bu bulguların ışığında korozif yanıklar için literatürde ilk kez kullanılan PRP tedavisinin, özofagus motilitesini düzenlemede ve dezorganize kasılmaların azalmasında faydalı olduğu söylenebilir. Bu etki özellikle yanık sonrası iyileşme aşamasındaki özofagus duvarında uygunsuz kasılmayı azaltarak striktür oluşumunun azalmasına da katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür.

Oral Presentation - 72

The Effect of Platelet Rich Plasma on Motility Changes in Experimental Corrosive Esophageal Burn

MO Öztan*, Ş Öztan**, N Düzenli***, M Olukman***, G Köylüoğlu*

*Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
**MEST Aesthetic and Plastic Surgery Center
***Ege University School of Medicine Department of Medical Pharmacology

Objective: Structural changes in the esophageal wall, especially stricture, in corrosive esophageal burns is an important health problem. However, there are also adverse changes in the esophageal motility, leading to deterioration of clinical findings. In this study, we aimed to understand how corrosive burn changes the esophagus smooth muscle and to investigate the effect of platelet rich plasma (PRP) on these changes.

Materials and Methods: Twenty-one Wistar albino rats were divided into 3 groups (Sham operation (n=8), corrosive esophageal burn with NaOH (n=6), PRP treatment after corrosive burn (n=7)]. After three weeks, the contraction responses of the esophagus specimens were examined in the organ bath. Contraction responses were evaluated with KCL,Acetylcholine and Electrical Field Stimulation (EFS) in lower esophageal striae. Subsequently, EFS responses were replicated in the same strips after L-arginine,SNP,L-NAME and Y-27632 incubation.

Results: The response to KCl and acetylcholine was reduced in the burn group,but increased in PRP group to KCl (p<0.01). Responses to nitric oxide (NO) precursor L-arginine and NO donor SNP decreased significantly in PRP group (p<0.05). NO inhibitor L-NAME, the EFS responses did not change in the burn group, but EFS responses and disorganized responses decreased significantly in PRP group (p<0.01). In incubation with Rhokinase inhibitor Y-27632, the EFS responses were decreased in all groups, but in the PRP group at most (p<0.01).

Conclusion: Both cholinergic and nonadrenergic noncholinergic mechanisms may be responsible for the disorganized motility at corrosive esophageal burns. PRP therapy reduces disorganized motility through activating NO and Rhokinase pathway without cholinergic responses. For the first time in the literature, PRP treatment may be helpful in regulating the esophageal motility and decreasing disorganized contractions in corrosive burns. This effect may also contribute to the reduction of stricture formation, especially by reducing inappropriate contraction in the esophageal wall during the post-burn healing phase. 

Kapat