Poster - 87

Korozif Özofagus Striktür Gelişimi Otolog Trombositten Zengin Plazma ile Önlenebilir mi?

MO Öztan*, FD Arslan**, Ş Öztan***, G Diniz****, G Köylüoğlu*

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı
***MEST Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi
****Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Amaç: Korozif madde içilmesi sonrası özofagusta oluşan striktür ve motilite problemleri önemli bir sağlık sorunudur. Hâlihazırda özofagusun iyileşmesini arttırmaya ve sonrasında gelişen darlıkların azaltılmasına yönelik çok sayıda deneysel ve klinik çalışma olsa da tedavi protokolü konusunda fikir birliği yoktur. Trombositten zengin plazma (platelet rich plasma-PRP) otolog olarak elde edilen ve normalden 4-5 misli fazla trombosit içeren bir solüsyondur. PRP uygulanan yaralarda iyileşmenin daha düzenli ve hızlı olmasının yanı sıra daha az striktür oluştuğuna dair yayınlar bulunmaktadır. Çalışmamızda amaç literatürde ilk kez korozif özofagus yanığı için kullanılacak olan PRP’nin yara iyileşmesine ve striktür gelişmesine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 21 adet Wistar albino sıçan 3 gruba ayrıldı [Sham operasyonu (n=8), NaOH ile korozif özofagus yanığı (n=6), korozif yanık sonrası PRP uygulaması (n=7)]. Deney başlangıcında ve 3 hafta sonra ratlar tartıldı, serumda oksidatif markerlar TAS, TOS, OSI, Paraoksanaz, Arilesteraz ve Total tiyol ölçüldü. Histopatalojik olarak özofagus katmanlarında kollajen birikmesi ve duvar kalınlığı-lümen çapları ile stenoz indeksine bakıldı.

Bulgular: Sham ve PRP gruplarında anlamlı kilo artışı saptanırken, yanık grubunda azalma saptandı. Serum örneklerinde Sham ve Yanık grupları arasında tüm parametrelerde anlamlı fark saptandı. TAS ve Paraoksanaz değerlerinde Sham ve PRP grupları arasında fark saptanmazken, PRP grubunda yanık grubuna oranla anlamlı düşme saptandı. TAS, OSI ve Arilesteraz değerlerinde her 3 grup arasında da anlamlı fark saptandı. Total tiyol değerlerinde ise PRP ve Sham grubu arasında fark saptanmadı. Histopatolojik incelemede PRP grubunda yanık grubuna oranla muskularis mukozada kollajen birikiminde azalma görüldü (p<0.05). Stenoz indeksinde de PRP grubunda yanık grubuna oranla anlamlı azalma saptandı.

Sonuç: Deneysel korozif yanık sonrasında uygulanan lokal PRP tedavisinin serumda antioksidan parametreler üzerinde olumlu etki yaptığı ve mukozal iyileşmeyi artırdığı gibi striktür gelişimini de azalttığı saptandı.  PRP’nin otolog ve anında üretilebilen bir ürün olması, yanık sonrası yapılan tanısal özofagoskopi sırasında kullanılabilir olması klinik tedavide bir alternatif  olabileceğini düşündürmüştür.

Poster - 87

Could Corrosive Esophageal Stricture Be Prevented by Autologous Platelet Rich Plasma?

MO Öztan*, FD Arslan**, Ş Öztan***, G Diniz****, G Köylüoğlu*

*Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
**Tepecik Research and Training Hospital Laboratory of Biochemistry
***MEST Aesthetic and Plastic Surgery Center
****Tepecik Training and Research Hospital Pathology Laboratory

Objective:Stricture and motility problems at the esophagus after corrosive ingestion is an important health problem. Although there are a number of experimental and clinical studies aimed at increasing the recovery of the esophagus and reducing the stenosis, there is no consensus on the treatment protocol. Platelet rich plasma (PRP) is an autologous blood product,which contains 4-5 fold thrombocyte than blood. The aim of our study was to investigate the effects of PRP, which will be used for corrosive esophageal burn for the first time in the literature, on wound healing and development of stricture.

Materials and Methods:Rats were divided into 3 groups [Sham operation(n=8),corrosive esophageal burn with NaOH(n=6),PRP application after corrosive burn(n=7)]. Three weeks later, rats were weighed and oxidative markers TAS,TOS,OSI,Paraoxonase,Arylesterase and Total thiol were measured in the serum. Histopathologically, collagen accumulation and stenosis index were measured.

Results:There was significant weight gain in the Sham and PRP groups, and decrease in the Burn group. There were significant differences in all parameters between Sham and Burn groups. No difference was observed between Sham and PRP groups at TAS and Paraoxonase values, but a significant decrease was found in the PRP group compared to the Burn group. TAS,OSI and Arylesterase values were found significantly different among the three groups. There was no difference in total thiol values between PRP and Sham group. Histopathological examination revealed decrease in collagen accumulation in muscularis mucosa in the PRP group compared to the burn group (p<0.05). A statistically significant decrease in the stenosis index was found at the PRP group compared to the burn group.

Conclusion:Local PRP treatment after experimental corrosive burn had a positive effect on antioxidant parameters in serum and increased mucosal healing and decreased stricture development. PRP may be an alternative at the clinical treatment with the availability during diagnostic esophagoscopy.

Kapat