Sözlü Sunum - 53

Lenfadenopati ve Biyopsi Endikasyonları; Retrospektif Çalışma

MN Muti*, MA Akay*, MC Şen*, D Şenöz*, GE Yıldız*, F Çorapçıoğlu**

*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
**Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Amaç: Kliniğimizde lenfadenopati (LAP) nedeniyle lenf bezi biyopsisi yapılan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2011-2016 yılları arasında kliniğimize lenfadenopati ile başvuran ve biyopsi yapılan hastalar cinsiyet, yaş, semptomlar, lenfadenopati lokalizasyonu ve biyopsi sonuçları açısından incelendi.

Bulgular: Toplam 182 (LAP) saptanan hastaların 70i kız, 112si erkekti. Yaş ortalaması kızlar için 8.29 erkekler için 7.28 idi. Başvuru semptomları sıklıkla servikal alanda tarif edilen şişlikti. Kırk hasta antibiyotikle takip edildi, biyopsi endikasyonu konulmadı. Yüzkırkiki hastada biyopsi alındı. Lenf nodu biyopsisi alınan lokalizasyonlar 107 hastada servikal, 17 hastada supraklavikuler 10 hastada submandibular, 3 hastada aksiler, 2 hastada posterior aurikular, 3 hastada inguinal bölgede idi. Biyopsi yapılan 46 hastanın patoloji sonucu malignite ile uyumlu geldi. Malignite görülen lokalizasyonlar en sık supraclavicular ve yaş aralığı 10-16 yıl idi. Bu hastalarda da en sık başvuru semptomu aniden boyunda beliren şişlik idi.

Sonuç: Özellikle 10-16 yaş grubunda iştahsızlık, kilo kaybı, ateş yüksekliği semptomlarının eşlik ediyor ise ve supraklavikular, sternoklaidomastoid kası posteriorundaki lokalizasyonlarında olan lenfadenopatiler malignite açısından riskli olup biyopsi yapılmalıdır.

Oral Presentation - 53

Indications Of Biopsy For Lymphadenopathy; Retrospective Study

MN Muti*, MA Akay*, MC Şen*, D Şenöz*, GE Yıldız*, F Çorapçıoğlu**

*Medical Faculty Of Kocaeli University, Department of Pediatric Surgery
**Kocaeli University School of Medicine, Department of Pediatric Oncology

Aim: Patients are retrospectively evaluated,who are taken a lymphadenopathy biopsy at our clinic.

 

Material and Methods; Patients who are taken biopsy due to lenadenopathy between 2011 to 2016 at our clinic,are explored according to gender, age, symptoms,lymph node localization and pathology report results.

 

Results: Seventy girls,112 boys and totally 182 patients have a LAP. Average age is 8,29 for girls and 7,28 for boys .Most frequently seen symptom is cervical localized tumor. Forty of patients are used antibiotic who don't have biopsy indication. Biopsy is taken from 140 patients. Localization of the biopsies are 107 cervical, 17 supraclavicular, 10 submandibular, 3 axillary, 2 postauricular and 3 inguinal region. Pathology report of 96 patients are malign. malignity is mostly seen at supraclavicular region and mostly age between 10 to 16. These patients most frequently symptom is acute existing cervical tumor.

 

Conclusion: Especially age between 10 to 16 with symptoms just as lack of appetite,weight loss, fewer and tumor posterior chain of sternocleidomastoid has a risk of malignity and must be taken a biopsy.

Kapat