Sözlü Sunum - 75

Sürrenal kitlelere cerrahi yaklaşım: son 10 yılın değerlendirilmesi

Ş Emre*, R Özcan*, AC Bakır*, S Kuruğoğlu**, N Çomunoğlu***, HS Şen****, T Celkan*****, G Topuzlu Tekant*

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji AD
***İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji AD
****Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği
*****İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Amaç: Çocukluk çağı sürrenal kitlelerinde cerrahi yaklaşımın değerlendirilmesidir.

Olgular ve Yöntem: 2007-2017 yılları arasında sürrenal kitle nedeni ile cerrahi girişim yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, primer tanı, radyolojik özellikler, cerrahi tedavi yöntemi, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve takip açısından değerlendirildi.

Bulgular: Sürrenal kitle nedeni cerrahi yapılan 50 olgunun (27 erkek, 23 kız) yaş ortalaması 4,8 yaş (5 gün-14 yaş) idi. En sık başvuru yakınması karın ağrısı(n:12), karında şişlik(n:3), virilizasyon bulguları(n:2), hipertansiyon(n:1) ve terleme(n:1) idi. Onyedi olgu asemptomatikti ve 6 olgu prenatal tanılıydı.

Radyolojik değerlendirme için olguların 42’sine USG, 36’sına BT, 36’sına MR incelemesi yapıldı. Yirmidört olguda BT ve MR birlikte kullanıldı. MIBG yapılan 23 olgunun 15’inde patolojik tutulum mevcuttu. Kemik sintigrafisi 12 olguya uygulandı. Lezyonların 25’i sağ, 21’i sol ve 4’ü bilateral yerleşimliydi. Radyolojik olarak ölçülen kitle hacmi ortalama 36,5 cm3 (0,68-668,9 cm3) idi. Laparoskopi yapılanlarda ortalama hacim 14,27 cm3(0,96-49,14 cm3), açık cerrahide 64,78 cm3 (0,97-668,9 cm3) olarak bulundu.

Kemik iliği biyopsisi yapılan 35 olgunun 9’unda patolojik tutulum saptandı. Histopatolojik inceleme bulguları nöroblastom(n:29),ganglionörom(n:6), sürrenal korteks tümörü(n:5), ganglionöroblastom(n:4), feokromositoma(n:3), kist(n:2) ve sürrenal hematom(n:1) idi.

            Preoperatif dönemde olguların 2‘sine alfa bloker, 14’üne kemoterapi verildi. Cerrahi yaklaşım olarak 37’sine laparotomi, 13’üne laparoskopi uygulandı. Laparoskopi yapılanların ortalama cerrahi süresi 90,30 dk(60-150 dk) idi. Olguların hiçbirinde komplikasyon görülmedi.

Ortalama hastanede kalış süresi laparoskopide 3 gün(2-6 gün), açık cerrahide 4,68 gün(3-8 gün) olarak bulundu. Ortalama takip zamanı 3,85 yıl(2 ay-10 yıl) idi. Olguların 2’si takipten çıktı, 7’si ilerleyici hastalık nedeni ile kaybedildi.

Sonuç: Çocukluk çağında görülen sürrenal kitlelerde cerrahi yaklaşımı belirleyen en önemli faktörler kitlenin histopatolojisi,hacmi ve çevre vasküler yapılarla ilişkisidir. Preoperatif radyolojik değerlendirme dikkatle yapılmalıdır. Uygun olgularda minimal invaziv girişim güvenilir olarak uygulanabilir.

Oral Presentation - 75

Surgical approach to adrenal aasses: evaluation the last 10 years

Ş Emre*, R Özcan*, AC Bakır*, S Kuruğoğlu**, N Çomunoğlu***, HS Şen****, T Celkan*****, G Topuzlu Tekant*

* Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology
***Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pathology
****Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Pediatric Oncology
*****Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Haemotology and Oncology

Objective: Evaluating the surgical approach to pediatric adrenal masses.

Cases and Methods: The cases who underwent surgical intervention due to adrenal mass between the years of 2007-2017 were evaluated retrospectively. 

Results: The mean age of 50 cases (27 boy, 23 girl) who were operated on adrenal mass was 4.8 years (5 days-14 years). The most common complaints at admission included abdominal pain (n:12), abdominal swelling (n: 3), virilization manifestations (n: 2), hypertension (n: 1) and sweating (n: 1). Seventeen cases were asymptomatic while six cases were diagnosed prenatally.

As radiological examination, USG was performed in 42 cases, CT was obtained in 36 cases and MR in 36 cases.  Of the lesions, 25 were on the right and 21 on the left. Four lesions were localized bilaterally. The mean mass volume measured radiologically was 36.5 cm3 (0.68-668.9 cm3). The mean volume was found to be 14.27 cm3(0.96-49.14 cm3) in those who underwent laparoscopy and 64.78 cm3 (0.97-668.9 cm3) in those who underwent open surgery. Histopathological examination revealed neuroblastoma (n:29), ganglioneuroma (n: 6), adrenal cortex tumor (n: 5), ganglioneuroblastoma (n:4), pheochromocytoma (n: 3), cyst (n: 2) and adrenal hematoma (n: 1).

            In the preoperative period, alpha blockers were administered to two cases, and 14 cases received chemotherapy. As surgical approach, 37 cases underwent laparotomy and 13 cases underwent laparoscopy. No complication occurred in any case.

The mean length of hospital stay was found to be three days (2-6 days) in laparoscopy, and 4.68 days (3-8 days) in open surgery. The mean follow-up period was 3.85 years (2 months-10 years). Two cases were lost to follow up and 7 cases died of progressive disease.

Conclusion: The most important factors determining the surgical approach to pediatric adrenal masses include the histopathology of mass, its volume and relation with the surrounding vascular structures. Preoperative radiological examination should be carried out carefully. Minimally invasive procedures can be performed safely in suitable cases.

 

 

 

 

           

           

 

           

 

Kapat