Sözlü Sunum - 63

İnsan kremaster kasında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Reseptörü-1'in saptanması ve inmemiş testis etiyolojisindeki rolü

MY Özdamar*, S Şahin**, K Zengin***, S Seçkin**, M Gürdal****

*Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Erzincan,Türkiye
**Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat,Türkiye
***Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Afyon,Türkiye
****Gülhane Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara,Türkiye

Giriş: İnmemiş testistle alakalı daha önceki çalışmalar; testis inişinde insülin benzeri büyüme faktörü-3 (INSL 3), genitofemoral sinir  ve androjen üzerine odaklanmıştır. İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF 1)  kontrülü altında olan leydig hücreleri androjen ve INSL 3 üretirler. Bizim bu çalışmadaki amacımız insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü 1 (IGFR1)’in kramaster kas (KK) kompleksinde  mevcut olup olmadığı, insanlarda normal testis inişi ve inmemiş testisle ilişkili olup olmadığını araştırmak idi.

Yöntem:  15 inmemiş testis (İTG; inmemiş testis grubu), 15 tek taraflı testis torsiyonu (Kontrol grup; KG) hastasından olmak üzere toplam 30 kremaster kas kompleksinden çalışmayı yaptık. KK speysmenindeki kas, sinir ve damar yapılarında IGFR1 varlığını belirlemek için araştırma yapıldı.

Sonuçlar: IGFR1 ortalama boyanma skoru (OBS) kas ve sinirde kontrol grubunda inmemiş testis grubundan daha yüksekti. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.01 and p=0.02). KK damarlarında OBS control grubunda İT grubundan daha fazla olmasına rağmen bu sonuç istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.48) (Tablo 1).

Tartışma: Heterotetramerik bir yapıya sahip olan IGFR1; IGF1, IGF2, insulin ve belkide androjen aracılığıyla kramester kasının gelişimi, remodeli ve ayrıca testis inişinede katkıda bulunabilir. Bu çalışmada KK’da IGFR1 mevcut olduğu gösterildi. Ayrıca, IGFR1 yoğunluğu İTG’de KG’den daha düşüktü. IGFR1'in ve diğer etyolojik faktörlerin birbirleriyle ilişkilerinin olup olmadığı konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Tablo 1. Dokuların boyanma yoğunluğunun IGFR1 ortalama skoruyla karşılaştırılması.

 

IGFR1 mean score of UTG group(N=15); (mean±S.D.)

IGFR1 mean score of CG(N=15); (mean±S.D.)

P Value

Muscle tissue

0.20±0.41

1.06±0.23

0.01

Vessel tissue

2.26±0.88

2.46±0.74

0.48

Nerve tissue

1.66±1.23

2.60±0.63

0.02

 

 

Oral Presentation - 63

Detection of Insulin-Like Growth Factor Receptor-1 in the human cremaster muscle and its role in the etiology of the undescended testis

MY Özdamar*, S Şahin**, K Zengin***, S Seçkin**, M Gürdal****

*Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzincan, Turkey
**Department of Pathology, Faculty of Medicine, Bozok University, Yozgat, Turkey
***Department of Urology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey
****Department of Urology, Gülhane Medical Faculty, Health Sciences University, Ankara, Turkey.

Purpose

Previous studies of undescended testis (UT) has focused on insulin-like hormone 3 (INSL3), the genitofemoral nerve, and androgens in the testicular descent. Leydig cells, which are under the control of insulin-like growth factor-1 (IGF1), produce both androgens and INSL3. In this study,we aimed to investigate whether insulin-like growth factor receptor-1(IGFR1) exists in the cremaster muscle (CM) complex and is associated with normally descended testis as well as UT cases in humans.

Methods

We studied 30 CM from 15 patients who comprised the UT group (UTG), and 15 patients with unilateral testicular torsion (Control group; CG). Muscles, nerves, and vessels within the CM specimen were examined to determine the presence of IGFR1.

Results

The mean staining score (MSS) of IGFR1 in CM and its nerves were higher in the CG than in the UTG. These results were statistically significant (p=0.01 and p=0.02). Although the MSS of IGF1R was higher in the vessels of CM in the CG than the UTG, this was not statistically significant (p=0.48) (Table 1), (Figure 1,2,3,4).

Discussion

IGFR1 with heterotetrameric receptor via IGF1, IGF2, insulin, and probably androgen, contribute to the remodeling and development of CM as well as the testis descent. In the current study, the presence of the IGFR1 in the CM was shown. Additionally, the IGFR1 density of the CM was lower in the UT cases than in the CG cases. There is the need for further investigations whether IGFR1 and other etiological factors are the relations to each other.

Kapat