Poster - 71

Adölesan Çağdaki Çocuklarda Duodenal Ülser Perforasyonları

MO Öztan*, A Sayan**, T Özdemir**, M Mert**, G Köylüoğlu*

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Duodenal ülser perforasyonları (DÜP), adölesan çağdaki çocuklarda erişkinlere göre daha az görüldüğünden akut karının ayırıcı tanısında ihmal edilir. Tanıda gecikmeler, morbiditede artmaya hatta mortaliteye neden olabilir. Hastalığın klinik özelliklerinin vurgulanması amacıyla kliniğimizdeki DÜP hastaları sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize Ocak 2007-Haziran 2017 arasında yatırılan yaşları 14 ile 17 arasında olan DÜP tanılı 9 erkek hastanın klinik özellikleri geriye dönük incelenmiştir. Bir hastamız perfore apandisit nedeniyle ameliyat edilmiş; ancak iyileşme döneminde kanama ve karında yaygın duyarlılık saptanması üzerine tekrar DÜP tanısıyla ameliyata alınmıştır. Diğer hastalara ADKG, USG çekildikten sonra acil laparatomi yapılmıştır.

BULGULAR: Hastaların 8’inde ortalama 2-30 gün arasında devam eden karın ağrısı, kusma gibi belirtilerin olduğu ve 2 hasta dışındaki hastaların tümünde öyküde analjezik, antibiyotik veya kortikosteroid kullanımı bulunduğu öğrenilmiştir. Bir hasta, 4 gün önce başlayan karın sağ alt kadranında ağrı, duyarlılık, kusma yakınmaları ile kliniğimize getirilmiş ve acil ameliyatta gangrene apandisit saptanarak appendektomi yapılmıştır. Postoperatif 5. gün kanama ve karında yaygın duyarlılık gelişmesi üzerine yapılan endoskopide duodenum birinci bölümünde ülser, kanama ve perforasyon görülmesi üzerine hasta tekrar ameliyata alınmıştır. Diğer hastalarda fizik bakıda karında yaygın duyarlılık ve incelemelerde 7 hastada diyafragma altında hava olduğu görülerek hastalar acil ameliyata alınmıştır. Tüm hastalarda perforasyon primer onarılarak omentoplasti uygulanmıştır.

SONUÇ: Çocuklarda az görülmesine rağmen hastaların öykü ve fizik bakısı hekimi DÜP’e yönlendirir ve radyolojik incelemeler tanıyı kesinleştirir. Bu nedenle adölesan çağdaki çocuklarda akut karın ayırıcı tanısında DÜP her zaman düşünülmelidir. Yapılacak acil cerrahi girişim hastaların morbiditesini azaltacağı gibi mortaliteyi önler.

Poster - 71

Duodenal Ulcer Perforations in Adolescent Age Children

MO Öztan*, A Sayan**, T Özdemir**, M Mert**, G Köylüoğlu*

*Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
**SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir

AIM: Duodenal ulcer perforations (DUP) are missed in the differential diagnosis of acute abdomen because they are less common in children than in adults. Delay in diagnosis may cause morbidity or even mortality. In order to emphasize the clinical features of the disease, DUP patients in our clinic were presented.

MATERIALS AND METHODS: We reviewed the clinical characteristics of nine male patients with DUP,ages between 14 and 17 years, admitted to our clinic between January 2007 and June 2017 retrospectively. One patient was operated for perforated appendicitis; but because of the bleeding and diffuse tenderness during the recovery period, the patient operated again of having DUP. Other patients were operated after plain abdominal X-ray and ultrasound screenings.

FINDINGS: Patients were reported to have symptoms such as abdominal pain and vomiting that lasted for 2-30 days on average in 8 patients,and analgesics,antibiotics or corticosteroids were used all patients except 2 patients. One patient was brought to our clinic with complaints of right lower quadrant pain, tenderness and vomiting started 4 days ago and gangrenous appendectomy was performed at the emergency setting. On the 5th day postoperatively bleeding and diffuse tenderness was developed, and at the endoscopy;ulcer,hemorrhage and perforation were observed in the first part of the duodenum and the patient was reoperated. There was diffuse tenderness at the abdomen in all of the remaining patients and in 7 patients free air under diaphragm was observed. Perforation was repaired with omentoplasty in all patients.

RESULT: Although rarely seen in children, the history and physical examination of the patients direct the physician to the DUP and the radiological findings confirms the pathology. For this reason, DUP should always be considered in the differential diagnosis of acute abdomen in adolescent children. Emergency surgery will reduce the morbidity of patients and prevent mortality.

Kapat