Sözlü Sunum - 84

Çocuklardaki Tiroid Nodüllerinin Cerrahi Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon ve Frozen Biopsinin Yeri

A Sayan*, MO Öztan**, T Özdemir*, M Mert*, G Diniz***, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

AMAÇ: Çocuklarda tiroid nodülleri erişkinlere göre daha az (%0,05-2) görülmekle birlikte, malignite oranı daha fazladır (%22-26). Yakın ve uzak yayılımı da daha yüksektir. Kızlarda ve adölesanlarda daha sık görülür. Çocuklardaki tiroid nodüllerinin cerrahi tedavisinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve frozen biopsinin (FB) kendi klinik deneyimimizdeki yerini vurgulamak için hastalarımız sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2007-Haziran 2017 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen 7-18 yaşlarındaki 17’si kız, 5’i erkek toplam 22 tiroid nodüllü hastanın klinik özellikleri geriye dönük incelenmiştir. Tüm hastalarımıza rutin incelemeler, tiroid ve boyun USG, tiroid sintigrafisi ve hormon incelemeleri ile 20 hastaya USG eşliğinde İİAB yapılmıştır. Tüm hastalarda nodül saptanan tarafa intraoperatif FB daha sonra lobektomi yapılmış; histopatolojik inceleme sonucu malign olarak bildirilen 4 hastamıza daha sonra tamamlayıcı total tiroidektomi uygulanmıştır.

BULGULAR: Tüm hastaların tek yakınması boyunda kitledir. Hastaların 14’ünde sağda, 7’sinde solda soliter, bir hastada ise sağda multipl nodül saptanmıştır. İleri incelemelerden sonra 20 hastamıza yapılan İİAB sonucu 10’unda benign, 3’ünde malign, 7’sinde kuşkulu sonuç bildirilmiştir. İntraoperatif FB sonucu ise 16’sında benign, 6’sında kuşkulu olarak saptanmıştır. Histopatolojik incelemede İİAB’si malign olan 1 hastada benign, kuşkulu olan 2 hastada ise malign; FB’si benign olan 1 hastada ve kuşkulu olan 3 hastada malign sonuç bildirilmiştir. Hiçbir hastada postoperatif komplikasyon ve rekürrens gözlenmemiştir.

SONUÇ: Erişkinlere göre daha az görülen tiroid nodüllerinin çocuklarda daha fazla malign olabileceği ve tanı için yapılan İİAB ve FB’nin yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuçlar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle öncelikli olarak tek taraflı lobektomi yapılmalı, histopatolojik sonuca göre kesin tedavi planlanmalıdır.

Oral Presentation - 84

Role of Fine Needle Aspiration and Frozen Biopsy in the Surgical Treatment of Thyroid Nodules in Children

A Sayan*, MO Öztan**, T Özdemir*, M Mert*, G Diniz***, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital Pathology Laboratory

AIM: Thyroid nodules (TN) are more uncommon in children (0.05-2%) than adults, but malignancy (22-26%) and metastasis rate is also higher. This report is presented to emphasize the importance of fine needle aspiration biopsy (FNAB) and frozen biopsy (FB) in our clinical experience in the surgical treatment of TN in children.

MATERIALS AND METHODS: We retrospectively reviewed the clinical characteristics of 22 patients with TN (ages 7-18 years, 5 male-17 female),who were operated between 2007-2017 in our clinic. All of our patients were routinely examined with thyroid and neck USG,thyroid scintigraphy and serum hormone examinations. Twenty patients underwent FNAB with USG. In all patients, intraoperatively FB and then lobectomy at the nodule site was performed.In 4 patients, which nodules were reported as malignant histopathologically, were operated complementary total thyroidectomy.

FINDINGS: The only complaint of all patients is mass in the neck. Fourteen patients have solitary nodules on the right and 7 patients on the left. One patient had multiple nodules on the right lobe. After further examinations,in 20 patients FNAB revealed benign in 10, malignant in 3, and suspicious in 7 patients. Intraoperative FB results were found to be benign in 16 and suspicious in 6 patients. Histopathological examination revealed benign in one patient with malignancy at FNAB and malignancy in two patients with suspicious result. Malignant results were reported in 1 patient with benign FB and 3 patients with suspicious FB result. No postoperative complications or recurrences were observed in any patient.

RESULT: It is important to remember that TN, which are less common than adults, may be more malignant in children and FNAB and/or FB made for diagnosis may give false positive or false negative results. For this reason, unilateral lobectomy should be performed primarily and a definitive treatment should be planned according to the histopathological results.

Kapat