Poster - 5

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine Göre Çocuk Hakları

A Sayan*, MO Öztan**, T Özdemir*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Çocuk, kendi başına hukuki kararlara yetkili olmayan, 18 yaşını doldurmamış bireydir. Erişkinlerden farklı biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlere sahip olan çocuklar, toplumun en fazla korunmayı gerektiren bölümüdür. Amacımız, çocuk hastaların Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarını, uygulamaları ve uluslararası sözleşmelerin içeriğini vurgulamaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çocuk Hakları konusundaki ulaşılabilen kaynaklar incelenmiştir. Çocuk haklarının tarihsel gelişimi ve bildirgeler incelenmiş; daha sonra Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkeleri irdelenmiştir.

BULGULAR: Çocukların korunması ile ilgili uluslararası bir örgüt kurulması ilk olarak 1894 yılında düşünülmüş; ilk resmi girişim 1912 yılında yapılmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin oluşumu, uyulmadığında yaptırımı olmayan 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ve 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesine dayanır. Yürürlüğe 02 Eylül 1990’da giren Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uluslararası hukukta Çocuk Haklarının tanınması ve korunmasına ilişkin en kapsamlı düzenlemeyi içeren metindir ve “Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası” sayılmaktadır.

Sözleşme, çocukların yaşama, korunma, gelişme ve katılım haklarını güvence altına almaktadır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörmektedir. Refah Hakları, Korumacı Haklar, Yetişkin Hakları ve Ana Babalara Karşı Haklar sözleşmenin alt başlıklarıdır.

Sözleşme, çocuk haklarına ilişkin bu güne dek hazırlanmış en eksiksiz belgedir ve ayrıca bu haklara uluslararası yasa gücü kazandıran; ayrıca insan hakları ile ilgili uluslararası antlaşmalar arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren ilk belgedir.

SONUÇ:.Çocuk hastalar kadar toplumun tüm kesimlerinde çocuk haklarının bilinmesi ve uygulanması gereklidir. Ancak öncelikle sağlık çalışanlarının bu konuda bilgilenmesi, çocuk hastalara verilecek hizmetin kalitesini arttıracaktır.

Poster - 5

The Rights of the Children According to the Convention on the Rights Of the Child by United Nations

A Sayan*, MO Öztan**, T Özdemir*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

AIM: A child is an individual who is not entitled to make legal decisions on his own and has not completed 18th lifeyear. Children who have different biological, psychological and social needs from adults are the most vulnerable part of society. Our aim is to emphasize the rights of children's patients under the Patients' Rights Directive, their implementation and the content of international contracts.

MATERIALS AND METHODS: The available resources on children's rights were examined. The historical development of children's rights and their declarations and the principles of the United Nations Convention were examined.

FINDINGS: The establishment of an international organization for the protection of children was first considered in 1894; and the first official initiative was made in 1912. The formation of the convention on the rights of children is based on the 1924 Geneva Declaration of the Rights of Child and the 1959 United Nations Declaration of the Rights of Child. The UN Convention on Human Rights in 1990, is the most comprehensive legislation on the recognition and protection of children's rights in international law and is considered as"Human Rights Act of the Children of the World".

The convention guarantees to the children the right to life,protection,development and participation. For children who require special attention and education, special regulations and provisions are foreseen. Welfare Rights,Protection Rights,Adult Rights, and Rights Against Motherhood are subheadings of the contract.

The convention is the most complete document ever prepared on children's rights and also provides those rights that are international law enforcement;which may be valid in the shortest time among international treaties on human right.

RESULT: It is necessary to aware and apply these rights in all sections of society as well as pediatric patients. However, informing health workers firstly will increase the quality of the service to be provided to children.

Kapat