Poster - 70

Diyafragmatik mezotelial kistlerinin tanı ve tedavisinde laparoskopi

S Sancar*, E Özçakır*, CG Orcan**, M Kaya*

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Amaç:Diyafragmatik mezotelyal kistler (DMK) sölomik kalıntılardan gelişen nadir konjenital lezyonlardır. DMK’ye yaklaşımda konservatif takip yapılacağı gibi perkütan yaklaşımda yapılabilir. Laparoskopik yaklaşım literatürde bildirilmemiştir. Bu çalışmada kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan DMK olguları sunulmaktadır ve laparoskopinin önemi vurgulanmaktadır.

Yöntem:Kliniğimizde laparaskopik yöntemle yaklaşılan ve patolojik olarak doğrulanan, yaşları 5-15 arasında olan hepsi erkek toplam 7 DMK olgusu incelendi. Tüm hastalara laparoskopi yapıldı. Hastaların klinik özellikleri, radyolojik olarak karakteristikleri, ayırıcı tanıları ve ameliyat bulguları not edildi.

Bulgular:Olgularda en sık şikayet karın ağrısı idi. Fizik muayenede bir özellik saptanmadı. Ultrasonografide en sık saptanan bulgu karaciğer sağ lob posterior segmentte kistik kitle idi. Bilgisayarlı tomografide hipodens, bilobüle kistler saptandı. En sık ön tanı karaciğer kist hidatiği idi. 4 hastaya kist hidatik hazırlığı yapılarak laparoskopi yapıldı. Laparoskopide sağ diyafragmanın lateral yüzünden köken alan lobüle kist görüldü. Kist sıvısı aspirasyonu sonrası unroofing yapılan olgularda postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç:Semptomatik DMK olgularında, bulgular hastalığa özgü olmayabilir. Karın sağ yan duvarına yakın kistler sıklıkla karaciğer kistleri ile karışabilir. Bu seri ile DMK'ya laparoskopik yaklaşıma öncülük edildi ve ilk  kurumumuzda gerçekleştirildi. Her ne kadar perkütan yaklaşım yapılabileceği bildirilse de, olgularda kesin tanı patolojik inceleme ile konulabileceğinden, laparoskopik yaklaşım tanı ve tedavide güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Poster - 70

Laparoscopy in the diagnosis and treatment of diaphragmatic mesothelial cysts

S Sancar*, E Özçakır*, CG Orcan**, M Kaya*

*University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Scences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Radiology

Purpose:Diaphragmatic mesothelial cysts (DMC) are rare congenital lesions that arising from coelomic remnant. Conservative treatment (non-operative) or percutaneous approaches in the management of DMC can be performed. Laparoscopic approach to DMC has not been reported in the literature. In this study, DMC cases diagnosed and treated in our clinic are presented and the importance of laparoscopy is emphasized.

Method:A total of 7 DMK cases, aged between 5 and 15 years, who were treated with laparoscopic approach and confirmed pathologically, were investigated in our clinic. All patients underwent laparoscopy. Clinical features, radiologic characteristics, differential diagnoses and surgical findings of the patients were noted.

Results:The most common complaints in the cases were abdominal pain. The most common finding on ultrasonography was a cystic mass in the posterior segment of the right lobe of the liver. Computed tomography revealed hypodense on T1- sequense and bilobuled cysts. The most common initial diagnosis was liver cyst hydatid. Four patients underwent laparoscopy with cyst hydatid preparations. Laparoscopy revealed a lobular cyst originating from the lateral aspect of the right diaphragm. After cyst fluid aspiration, unroofing was performed. There were no postoperative complications.

Conclusion: In symptomatic cases, the symptoms may not be specific to the disease of DMC. Cysts close to the right lateral wall of the abdomen can be misdiagnosed as cystic liver diseases. The laparoscopic approach to DMC was pioneered and first performed at our institution. Although it is reported that percutaneous approach can be performed, laparoscopic approach is a safe and effective method in diagnosis and treatment since definite diagnosis can be made by pathological examination in cases.

Kapat