Sözlü Sunum - 37

Koledok kistli olgularda MR kolanjio-pankreatografi (MRCP) ile intraoperatif koloanjiografi karşılatırılması: Benzer özellikler fakat farklı bulgular

E Özçakır*, S Sancar*, CG Orcan**, HA Otuzbir***, K Demirören***, M Kaya*

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği

Amaç:Koledok kistlerinin (KK) ameliyat öncesi değerlendirilmesi, cerrahi planlaması için önemlidir. Manyetik rezonans kolanjio - pankreatografi (MRCP) KK’nın tiplerini gösteren en önemli görüntüleme çalışmasıdır. Bu çalışmamızda, MRCP ile KK ön tanısı alan hastaların, ameliyat öncesi ve sırasında görüntüleme ve bulguları karşılaştırılarak, hastalığı ve tipini gösterme etkinliği değerlendirilmiştir.

Yöntem:Kliniğimizde 2014 - 2017 yılları arasında KK ön tanısı alan hastaların klinik özellikleri ve MRCP bulguları, ameliyat sırasında çekilen kolanjiografileri ve ameliyat bulguları ile karşılaştırıldı. MRCP’nin, KK’ni ve tipini göstermede etkinliği araştırıldı.

Bulgular:Kliniğimize KK ön tanısı ile sevk edilen, ortalama yaşları 17,8 ay (20 gün - 4 yıl) olan, 3 kız ve 4 erkek toplam yedi olgunun kayıtları yeniden incelendi. Biri hariç tüm olgular ameliyat edildi ve bunların tümüne intraoperatif rutin kolanjiografi çekildi. Ameliyat yapılanlardan üç olguda MRCP’de Tip 1 KK olarak belirtilen patolojinin intraoperatif kolanjiografide de Tip 1 ile uyumlu olduğu gözlendi. MRCP’de Tip 4 olarak yorumlanan bir olgunun ameliyat sırasında çekilen kolanjiografisi ise Tip 1 ile uyumlu olduğu görüldü. MRCP’de, Tip 2 KK olarak tariflenen bir olguda Tip 1 KK saptandı, bu olguda divertikül düşünülen lezyonun duodenum duplikasyon kisti olduğu saptandı. Bu 5 hastaya total kist eksizyonu ve Ruox-n-Y hepatikojejunostomi uygulandı. MRCP’de bir hastada, KK olarak tariflenen kistik yapının, ameliyatta içi seröz sıvı ile dolu ileri derecede hidropik safra kesesi ve sirotik görünümlü karaciğer olduğu saptandı, bu hastanın biyopsi sonucu biliyer atreziyi gösterdi. Opere edilmeyen bir hastada ise, KK olduğu raporlanan görüntünün, çekilen hepatosite spesifik kontrastlı MR’da basit karaciğer kisti olduğu anlaşıldı.

Sonuç:Sonuç olarak, MRCP, KK’ni göstermede değerli bir görüntüleme aracı olmasına rağmen, başka patolojilerde de benzer görüntüler olabileceğinden, bu hastaların intraoperatif kolanjiografi ve ameliyat bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Oral Presentation - 37

A comparison of magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) with intraoperative choloangiography in patients with choledochal cyst: Similar characteristics but different findings

E Özçakır*, S Sancar*, CG Orcan**, HA Otuzbir***, K Demirören***, M Kaya*

*University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Scences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Radiology
***University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology

Purpose: Preoperative evaluation of choledochal cysts (CC) is important for surgical planning. Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is the most important imaging study to show the Types of CC. In this study, we evaluated the efficacy of preoperative MRCP in diagnosis comparing with pre and intraoperative findings of patients.

Methods: Between 2014 and 2017, the clinical properties and MRCP results of the patients who diagnosed as CC preoperatively were compared with the intraoperative cholangiography and operative findings. The efficacy of MRCP on diagnosis of CC and it’s type also were investigated.

Results: The records of 7 patients with KK pre-diagnosis were examined. The patients included 4 boys and 3 girls with a median age 17,8 months (range: 20 days - 4 years). All but one of the patients was operated and intraoperative cholangiography was performed routinely on all patients. In three cases, it was observed that the pathology indicated as Type 1 CC in MRCP was compatible with intraoperative cholangiography. Cholangiography taken during the operation was showed as Type 1 in a patient who's lesison interpreted as Type 4 CC on MRCP. In one case, the lesion described as Type 2 CK on MRCP was determined Type 1 CK during surgery, and it was found a duodenal duplication cyst in this case instead of diverticulum. Total cyst excision and Ruox-n-Y hepaticojejunostomy were performed in these 5 patients. A cystic structure defined as CC on MRCP in sixth patient was found as a hydropic bile duct filled with intra-operative serous fluid, and the liver was cirrhotic appearance, biopsy revealed biliary atresia in this patient. In a patient who was’nt operated; It was understood that it was a simple liver cyst with hepatocyte - specific contrast MR (Eovist) after MRCP imaging

Conclusion: In conclusion, although MRCP is a valuable imaging technique for the diagnosis of CC, we think that these patients should be evaluated together with intraoperative cholangiography and operative findings, as there may be similar characteristics in different pathologies.

Kapat