Poster - 82

Geç bulgu veren malrotasyonlu bir adölesan

E Özçakır*, CG Orcan**, S Sancar*, HA Otuzbir***, M Kaya*

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği

Amaç : İntestinal malrotasyon, sıklıkla yenidoğan ve infant çocukluk döneminde bulgu veren bir anomalidir. Daha büyük çocuklar ve erişkinlerde nadir olarak gözlenen bu anomali, genellikle görüntüleme çalışmaları sırasında insidental olarak ya da laparatomi sırasında saptanır. Bu yazı intestinal malrotasyona bağlı, mezenterik volvulus ile bulgu veren adölesan hastada elde edilen görüntüleme özelliklerine vurgu yapmak amacı ile sunulmuştur.

Olgu : Onaltı yaşında erkek hasta, beslenme sonrası gelişen epigastrik ağrı ve safralı kusma şikayeti ile başvurdu. Hastanın fizik incelemesinde epigastriumda defansı ve hassasiyeti mevcuttu. Laboratuvar değerlendirmesinde özellik yoktu. Çekilen ayakta direk karın grafisinde (ADBG) gaz dağılımı olağandı. Ultrasonografide (USG) karın orta hatta süperior mezenterik arter (SMA)  ve süperior mezenterik ven (SMV) trasesi lokalizasyonunda, traseyi çepe çevre saran barsak ansını düşündürür şüpheli görünüm saptandı. Bilgisayarlı tomografide (BT) SMA’nın aort çıkımından sonra karın orta hattında girdap işareti verdiği, SMA ve SMV çevresinde bu bölgede ince barsak segmentlerinin spiral hal aldığı belirtildi. Akut karın bulguları olan hasta ameliyata alındı. Laparatomide, malrotason olduğu, tüm ince barsaklar ve çekumun pedikül şeklinde mezentere sahip ve 360° torsiyone olduğu görüldü. Detrosiyone edildi. İntestinal malrotasyon tespit edilen olguya Ladd prosedürü uygulandı. Hasta ameliyat sonrası 6. günde sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç : İntestinal malrotasyon’lu olgularda fizik muayenede spesifik bulgularının olmaması nedeniyle preoperatif tanıları güçlükle konabilmektedir. Tanının gecikmesi volvulusa ve barsak nekrozuna neden olabilir. Erken yaşlarda akla getirilen malrotasyonun tanısı, ileri yaşlarda gecikebilir. Ayrıntılı USG ve kontrastlı BT’de damar traseleri malrotasyon tanısı için karakteristiktir.

Poster - 82

The late presentation of malrotation in an adolescent

E Özçakır*, CG Orcan**, S Sancar*, HA Otuzbir***, M Kaya*

*University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Scences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Radiology
***University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology

Background: Intestinal malrotation is an anomaly that often manifests in newborn and infant childhood. This anomaly, which is rarely seen in older children and adults, is usually detected incidentally during imaging studies or during laparotomy. This article is presented with the aim of emphasizing the imaging features of adolescent patient with mesenteric volvulus due to intestinal malrotation.

Case report: A sixteen-year-old male patient presented with epigastric pain and bilious vomiting after feeding. He had defensive and tenderness epigastrium. The laboratory exam and direct abdominal radiograph were normal. In ultrasonography (USG) there were revealed intestinal loops which was surrounding the tract of the superior mesenteric artery (SMA) and superior mesenteric venous (SMV) vessels. In computarised tomography (CT), it was noted that SMA marks a whirl sign in the midline of the abdomen and the small intestine segments became spiral around the SMA and SMV vessels at inferior of aortic outlet. At laparotomy, all the small intestines and the cortex were found to have 360 ° torsion with a single mesentery due to intestinal malrotation. Detorsion had applied for all intestines and Ladd procedure was performed. The patient was discharged without any problems on the 6th postoperative day.

Conclusion: In the cases of intestinal malrotation, preoperative diagnosis can be difficult because of the lack of specific findings in the physical examination.The delayed diagnosis may lead to volvulus and intestinal necrosis. The diagnosis of malrotation can brought to mind at an early age but it may be delayed in later ages. In practised hand, the evaluation of vessels traseries by detailed USG and contrast-enhanced CT are characteristics of malrotation diagnosis.

Kapat