Sözlü Sunum - 82

Gözden kaçırılan bir konu: özofagus atrezili olguların göz taraması sonuçları

M Akdoğan*, S Sancar**, E Özçakır**, M Kaya**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Özofagus atrezisi (ÖA) ile birlikte olan doğumsal göz anomalileri arasında kolobom (CHARGE sendromu) dışında diğer oftalmolojik sorunlar genellikle prematüriteye veya uzamış yoğun bakım şartlarına bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Başarılı ÖA onarımları sonrası olguların göz hastalığı(refraksiyon kusuru, şaşılık,retinal patoloji vs) birlikteliği  hakkında yeterli veri yoktur. Bu çalışmada ÖA nedeni ile ameliyat olmuş olguların oftalmolojik yönden değerlendirilmesi yapılıp sonuçları sunulmaktadır.

Yöntem: ÖA nedeni ile ameliyat olmuş hastalardan kayıtlarına ulaşılanlardan yaşları 1-5 arasında değişen olguların oftalmolojik muayene sonuçları, doğum haftası, ventilatöre bağlı geçirilen gün sayısı ve operasyon sayısı ile korele edilerek değerlendirildi.

Bulgular: ÖA nedeni ile ameliyat olmuş ve kayıtlarına ulaşılan yaşları 1-5 arasında değişen, 6’sı kız, toplam 13 hastanın ayrıntılı göz muayenesi yapıldı. Çocukların 2’sinde(%15) şaşılık, 1’inde(%7,6) Duane A tipi retraksiyon sendromu saptandı. Göz kusuru olan hastaların birinde ise  prematüriteye bağlı retinopati (ROP)vardı ve bu nedenle göz içi enjeksiyon yapılmıştı.  Oftalmolojik kusur saptanan olguların 3’ü prematür idi. Ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).  Ventilatörde geçirilen gün ile anlamlı bir bağlantı saptanmadı (p>0.05). Oftalmolojik sorunu olan olgulara en fazla bir kez dilatasyon dışında ek cerrahi işlem yapılmamıştı. ROP hariç, diğer kusurlar ebeveynler veya hekimleri tarafından bilinmiyordu.

Sonuç: Başarılı ÖA ameliyatları sonrası hastaların rutin göz muayenesi göz hastalıklarının erken tanı ve tedavisi için önemlidir. Oftalmolojik kusur saptanan olguların klinik özellikleri ve postoperatif süreçleri özellik taşımamaktadır ve ancak artmış oftalmolojik sorun sıklığı nedeniyle sorunun doğumsal, ortak bir kalıtım sorunu olabileceği düşünülmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre bu çocuklarda oftalmolojik sorunları ÖA’si olmayan çocuklardan daha yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Bu nedenle ÖA’li hastaların rutin oftalmolojik takipleri yapılmalıdır.

Oral Presentation - 82

A missed topic: eye scan results of esophageal atresia cases

M Akdoğan*, S Sancar**, E Özçakır**, M Kaya**

*University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology
**University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Purpose: Other ophthalmologic problems except of CHARGE syndrome( together with ocular coloboma) are presumed to be due to prematurity or prolonged intensive care conditions among congenital ocular anomalies associated with esophageal atresia (IE). There is insufficient data on the incidence of eye disease (refractive error, strabismus, retinal pathology, etc.) after successful repair of EA. In this study, results of ophthalmologic evaluation of cases due to EA were operated and results are presented.

Method: The results of ophthalmologic examinations of patients aged  among 1-5 years who operated due to EA  were evaluated by correlating them with the number of days due to ventilator, birth week and number of operations.

Results: A detailed eye examination was performed on 13 patients who were operated on with EA and whose ages ranged from 1 to 5, 6 of them were girls. Duane type retraction syndrome was detected in 1 (7,6%) strabismus was 2 (15%) children. A patient with ocular malformation had retinopathy due to prematurity (ROP), and intraocular injection was performed for this reason. 3 cases of ophthalmologic defect were premature. However, it was not statistically significant (p> 0.05). There was no significant correlation with the day on the ventilator (p> 0.05). In cases with ophthalmologic problems, no additional surgical procedure was performed except dilatation at most once. Except for ROP, other defects were not known by parents or physicians.

Conclusion: The routine eye examination of patients after successful EA surgery is important for early diagnosis and treatment of eye diseases. Clinical features and postoperative processes of ophthalmologic defect are not characteristic and it is thought that due to the increased ophthalmologic problem frequency, the problem may be a congenital, inherited problem of inheritance. According to our results, ophthalmologic problems in these children were detected at a higher rate than in non-EA children. For this reason routine ophthalmologic follow-ups of patients with EA should be performed.

Kapat