Sözlü Sunum - 8

Bir yaş altı çocuklarda Nissen fundoplikasyon: Klinik deneyimlerimiz

S Sancar*, E Özçakır*, HA Otuzbir**, M Kaya*

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Nissen fundoplikasyonu (NF) yapılan 1 yaş altı olgularda yöntemin uygulanma imkanı ve sonuçları araştırılmıştır.

Yöntem: Ocak 2011-Haziran 2017 tarihleri arasında çoğunluğu nörolojik gelişim bozukluğu olan 1 yaş altında NF uygulanan bebekler incelendi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, uygulanan yöntem ve sonuçları geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: Altı yıllık sürede kliniğimizde NF yapılan 69 hastadan, ameliyat sırasında yaşları 12 ayın altında olan 27 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 15’i erkek, 12’si kız ve ortalama yaşı 6,2 ay ( 3 gün-1 yaş) idi. Beslenme güçlüğü olan hastalarda NF endikasyonları serebral palsi (n=24), metabolik hastalık (n=2) ve hiatal herni (n=1) idi. NF da, 21 olguda açık, 6 olguda laparaskopik yöntem uygulandı. Tüm olgularda aynı seansta gastrostomi yapılırken, 10 hastaya trakeostomi yapıldı.  Midesi ileri derecede atrofik olan bir hasta hariç, NF tüm olgularda zorlanmadan uygulandı. Gastrostomiden beslenmeyi tüm hastalar tolere etti. Ameliyat sonrası cerrahiye bağlı komplikasyon veya mortalite görülmeyen olguların, ortalama takip süresi 36 ay idi. Ameliyat sonrası persentil değeri ameliyat öncesine göre ortalama %15 daha iyi saptandı.

Sonuç: Nörolojik veya metabolik hastalıkları olan bebeklerin hayatta kalma oranı, yoğun bakım üniteleri iyileştikçe artmaktadır ve bu nedenle beslenme ve ilgili komplikasyonları azaltmak için erken yaşlarda anti-reflü ameliyatı ve gastrostomi talebi artmaktadır. Özellikle nörolojik gelişim geriliği olan 1 yaş altı olgularda, açık yada laparoskopik NF, güvenle uygulanabilir.

Oral Presentation - 8

Nissen fundoplication in children under one year old: Our clinical experience

S Sancar*, E Özçakır*, HA Otuzbir**, M Kaya*

*University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology

Purpose: In this study, we investigated the possibility and the results of applying the method in Nissen fundoplication (NF) under 1 year old in our clinic.

Method: Between January 2011 and June 2017, infants underwent NF under 1 year old were studied. The majority of these patients were infants with neurological development disorders. The demographic characteristics, clinical findings, methods and results of the patients were retrospectively evaluated.

Results: Sixty-nine patients who underwent NF in our clinic for six years and 27 patients who were under 12 months of age during the operation were included in the study. Fifteen of the cases were male, 12 were female and the mean age was 6.2 months (3 days-1 year). NF indications were cerebral palsy (n = 24), metabolic disease (n = 2) and hiatal hernia (n = 1) in patients with poor nutrition. NF was performed with open method in 21 patients, and with laparoscopic in 6 patients. In all cases, the same session gastrostomy was performed, and underwent tracheostomy in 10 patients. Except for a patient who has extremely atrophic stomach, NF was administered without difficulty in all cases. Feeding with gastrostomy was well tolerated by all the patients. The mean follow-up period was 36 months, there was no encountered any surgery-related complications or mortality. The postoperative percentile values were 15% higher than the preoperative values.

Conclusion :The survival rate of infants with neurological or metabolic diseases increases with the intensive care units being improve and accordingly the demand for anti-reflux surgery and gastrostomy is increasing at an early age in order to reduce nutrition and related complications. NF can be safely performed by open or laparoscopic method in cases of under-1 year old with neurological development disorder especially.

Kapat