Sözlü Sunum - 5

Alternatif bir laparoskopik Stamm gastrostomi yöntemi

S Sancar, E Özçakır, M Kaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu çalışmada, klasik Stamm yöntemine göre geliştirilen yeni bir laparoskopik gastrostomi yöntemi sunmayı amaçladık.

Yöntem: Gastrostomi tüpü konulacak sol üst kadrana 3,5 mm'lik bir port yerleştirilir. Midenin gastrostomi kataterinin  (GK) yerleştirilmesi planlanan yerine, göbeğin sol tarafından sokulan çalışma portu ile intrakorporal purse-string dikiş konulur. Purse-stirng dikiş yerleştirilirken, iğne ekstrakorporal olarak hazırlanan loopdan geçirilir ve iki iplik dışa asılır. Mide hook koteri ile delinir, GK mideye sokulur ve her iki diş de karın dışından bağlanır.

Bulgular: Ortalama yaşı 5 olan ve çoğu nörolojik gelişimsel geriliği olan 16 hastada prospektif olarak gastrostomi yöntemimizi uyguladık. Yöntem, olguların çoğuna  fundoplikasyon sonrası uygulandı. Herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Sonuç: Yöntemimiz ile, port insizyonunu uzatmadan purse-stirng dikiş ve midenin karın duvarına sabitlenmesi bir arada yapılabilmektedir, bu nedenle güvenli ve uygulanabilir bir yaklaşımdır.

Oral Presentation - 5

An alternative laparoscopic Stamm gastrostomy method

S Sancar, E Özçakır, M Kaya

University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Purpose: In this study, we aim to present a new laparoscopic gastrostomy method developed in accordance with the classical Stamm method.

Methods: A 3.5 mm port is placed in the upper left quadrant. Using with the working port inserted from left side of the umbilicus, an intracorporeal purse-string suture is placed at the site of the stomach where the GT is intended to be placed. While purse-string sutures are being placed, the needle is passed through from the loop thread prepared by extracorporeal and the two threads are suspended outside.  The stomach is punctured with the hook cautery, the GT is inserted, and both threads are knotted outside the abdomen.

Results: We prospectively placed GT by using our method in 16 patients with an average age of 5 and most of them with neurological developmental delay. Most of the cases were performed after fundoplication. No complications were encountered.

Conclusion: Our method is a safe and feasible approach for GT placement by the purse-string suturing and the fixation of the stomach to the abdominal wall without extending the port incision.

Kapat