Poster - 107

Gastroşizisli yenidoğanlarda prognozu etkileyen faktörler

Ü Çeltik, Z Dökümcü, E Divarcı, O Ergün, G Özok, A Çelik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Gastroşizisli fetüslerde prenatal yönetim ile ilgili çok sayıda görüş mevcuttur. Bu çalışmada kliniğimizde gastroşizis nedeni ile tedavi edilmiş olgular geriye dönük değerlendirilerek prognoza etki eden faktörleri tanımlayabilmek amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde gastroşizis nedeni ile tedavi edilmiş olguların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Doğum haftalarına göre (35 hafta öncesi ve sonrası) iki grup oluşturuldu. Gruplar hastanede kalış süresi, tam doz enteral beslenmeye geçiş süresi, komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: 2000-2016 yılları arasında 32 olgu gastroşizis nedeni ile opere edildi. Olgular 35 hafta öncesi ve sonrası doğanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grupta 16 olgu mevcuttu.  Tam doz enteral beslenmeye ortanca geçiş süresi <35 hafta infantlar için 33,1 gün (12-60 gün) iken >35 hafta doğan infantlarda 23,9 gün (5-47 gün) olarak saptandı. Benzer olarak hastanede kalış süresi erken doğum haftasına sahip infantlarda 43,8 gün (22- 80 gün) iken ikinci grupta 32,3 gün (9-55 gün) gün olarak saptandı. Erken doğum haftasına sahip infantlardan dokuzunda mortalite gelişti. Bu olgularda erken doğum intrauterin fetal kötüleşme, erken membran rüptürü gibi gerekçelerle gerçekleşmişti. Geç doğum haftasına sahip olgulardan intauterin gelişme geriliği olduğu bilinen yalnızca bir olgu kaybedildi. Üç olguda brid ileus, bir olguda intestinal nekroz (< 35 hafta), bir olguda perforasyon ( >35 hafta) olmak üzere toplam beş olguda ameliyat sonrası komplikasyon tespit edildi.

Sonuç: Hastanede kalış süresi ve tam doz enteral beslenmeye geçiş süresi erken doğum haftasına sahip olgularda literatür ile uyumlu şekilde daha uzun saptanmıştır. Prematürite ile ilgili sorunlar bu olgularda mortalitenin öncelikli sebebi gibi görünmektedir.  

Poster - 107

Factors affecting outcome in infants with gastrochisis

Ü Çeltik, Z Dökümcü, E Divarcı, O Ergün, G Özok, A Çelik

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: There are various controversies in perinatal management for fetuses with gastroschisis. We aimed to identify and present factors affecting the outcome in infants with gastroschisis in our setting.

 Methods: Hospital records of infants with gastroschisis were reviewed retrospectively. Two groups were constituted according to the gestational age (delivery before and after 35 weeks). Groups were compared in terms of time of full enteral feeding, the length of hospital stay, postoperative complications and outcome.

 Results: Thirty two patients were treated with gastroschisis between 2000 and 2016. Patients were divided into two groups according to time of delivery; as before (early delivery group, EDG) or after (late delivery group, LDG) 35 weeks. There were 16 patients in both groups. There were 7 survivals in EDG and 14 survivals in LDG. Median time to full enteral feed was 33.1 days (12-60 days) and 23.9 days (5-47 days) in EDG and LDG, respectively. Median length of hospital stay was 43.8 days (22-80 days) in EDG, 32.3 days(9-55 days) in LDG. Nine patients who didn’t survive were delivered at ≤35 weeks for premature rupture of membranes and suspicion of fetal compromise. Two patients had liver herniation and one of them had necrosis in EDG. One infant who delivered after 35 weeks died due to IUGR. Postoperative complications were detected in five cases. Three patients were operated because of brid ileus in early postoperative period. Remaining complications were necrosis (1 patient) in EDG and perforation (1 patient) in LDG. 

 Conclusions: In parallel with literature, time of full enteral feeding and length of hospital stay were longer in newborns with smaller gestational age. Problems related to prematurity, seems the major reason for high mortality rate in this group of patients.

Kapat