Poster - 89

Çocularda Morgagni Hernisinin Minimal İnvaziv Onarımı

Ü Çeltik, Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, A Erdener

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada morgagni hernisi tedavisinde kliniğimizde uygulanan laparoskopik cerrahi tecrübesinin sunulması amaçlandı.

Yöntem: Morgagni hernisi nedeni ile kliniğimizde opere edilmiş olguların dosyaları demografik özellikler, başvuru yakınması, tanı yöntemleri, cerrahi teknik ve operasyon sonrası komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlar açısından geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: 2006-2016 yılları arasında kliniğimizde 15 olgu morgagni hernisi nedeni ile opere edildi. 12 olguda operasyon laparoskopik olarak tamamlandı. Olguların ortanca operasyon yaşı 36 aydı (5-72 ay). Başvuru yakınması; üç olguda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, bir olguda solunum sıkıntısı iken, sekiz olguda tanı insidental olarak konulmuştu. 11 olguda operasyon ekstrakorporeal olarak tamamlandı fakat bir olguda defekt çok geniş olduğu için intrakorporeal onarım uygulandı. Ciddi yapışıklıkları olan üç olgu dışında tüm olgularda herni kesesi çıkarıldı. Olguların tümünde herniye olan organ kolondu. Tüm olgularda onarım primer olarak tamamlandı. Bir olguda postoperatif dördünü ayda cilt altı dokuda sütür reaksiyonu gelişmesi dışında ortalama 71,5 aylık izlem sürecinde başka herhangi bir nüks ya da komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Minimal invaziv yaklaşım morgagni hernisi tedavisinde güvenilir ve kolay uygulanabilir yöntemdir.

Poster - 89

Minimal Invasive Repair of Morgagni Hernia in Children

Ü Çeltik, Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, A Erdener

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: In this study we aimed to present our laparoscopic treatment experience in Morgagni hernia repair.

Methods: Medical records of patients who underwent repair of Morgagni hernia were reviewed for demographics, presenting symptoms, diagnosis, surgical details and postoperative period.

Results: 15 patients underwent surgery for Morgagni hernia between years 2006-2016. Surgical treatment was accomplished by laparoscopy in 12 of them. Median age at operation was 36 months (5-72 months). Eight patients were diagnosed incidentally without any symptoms.  Presenting symptoms were recurrent lung infection in three patients, and respiratory distress in one patient. Twelve defects were repaired with extracorporeal non absorbable sutures with subcutaneous knots. One patient was repaired by intracorporeal suturing due to a huge defect. All patients were repaired primarily. Colon was the only organ herniated in all patients. Hernia sacs were excised except three fibrotic ones. There is only one suture reaction in the subcutaneous tissue at postoperative 4 months.  There were no complications or recurrence in postoperative 71.5 months (12-130 months) follow up.

Conclusions: Minimal invasive repair was efficient and safe in Morgagni hernia.

Kapat