Sözlü Sunum - 43

Özofagus atrezili olgularda yutma durumlarının değerlendirilmesi- Ön çalışma sonuçları

Ü Çeltik*, S Eyigör**, E Divarcı*, Z Dökümcü*, C Özcan*, A Erdener*

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Amaç: Özofagus atrezili olgularda uzun dönem izlem sonrası yutma aktivitelerinin sorgulanması ve fiberoptik endoskopik inceleme (FEES) ile değerlendirilmesi planlanmıştır.

Yöntem: Özofagus atrezisi nedeni ile opere edilmiş olguların uzun dönem izlemlerinde beslenme alışkanlıkları ve yutma problemleri (disfaji, öksürük, kusma, reflü yakınmaları) fonksiyonel oral alım skalası ve fonksiyonel yutma skalası kullanılarak sorgulandı. Olguların yutma aktiviteleri FEES değerlendirme ile ortaya konuldu.

Bulgular: 1994-2014 yılları arası özofagus atrezisi nedeni ile opere edilen 120 olgudan 30 olguya ulaşıldı. Olguların ortanca yaşı 10 yaştı. (3-22 yaş). Yedi olgunun çeşitli derecelerde disfajisi mevcuttu. Sekiz olgunun operasyon sonrası dönemde reflü bulguları mevcuttu ve bunlardan dört olguya antireflü cerrahi uygulanmış, dört olgu medikal izleme alınmıştı. 11 olguya izlemde darlık nedeni ile çeşitli sayılarda dilatasyon uygulanması gerekmişti. Olgulardan ortanca yaşı 9 yaş (3-13 yaş) olmak üzere 19 olguya fiberoptik endoskop ile yutma değerlendirmesi yapıldı. Bir olgu uyumsuzluk nedeni ile testi tamamlayamadı. 12 olguya primer onarım altı olguya özofagus replasmanı uygulanmıştı. FEES incelemede üç olguda (2 gastrik transpozisyon, 1 primer onarım) farengeal fazda rezüdü saptandı.  Bir olguda (koloözofagoplastili) farengeal fazda rezüdü ve bunun yanında yutma sırasında aspirasyon gerçekleştiği görüldü. İki olguda aritenoid bölgede hiperemi ve ödem saptandı reflü açısından radyolojik izlem planlandı. Bir olguda vokal kordlarda kısmi hareket kısıtlılığı mevcuttu.

Sonuç: Özofagus atrezisi onarımı sonrası oral alımın sağlanması aile ve cerrah tarafından öncelikli hedef olduğu için genellikle yutma sırasında oluşan sorunlar göz ardı edilmektedir.  Ancak bu olgularda çeşitli derecelerde yutma sorunları gözlenebilmekte ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özofagus atrezisi onarımı sonrası uzun dönemde yutma fonksiyonlarının ayrıntılı incelenmesi bu sorunların ortaya konulması ve tedavi edilebilmesini sağlamaktadır.

Oral Presentation - 43

The long term evaluation of deglutition in children with esophageal atresia- Preliminary study

Ü Çeltik*, S Eyigör**, E Divarcı*, Z Dökümcü*, C Özcan*, A Erdener*

*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege Univesity Faculty of Medicine Physical Medicine and Rehabilitation Department

Aim: We aim to evaluate eating and swallowing behavior of patients with esophageal atresia and to investigate with Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) in the long term follow up.

Methods: Feeding problems such as dysphagia, cough, vomiting, and gastroesophageal reflux of patients with esophageal atresia were questioned using Functional Oral Intake Scala, Functional Outcome Swallow Scala and FEES was performed.

Results: Thirty patients with median age 10 years (3-22 years) who operated for esophageal atresia between years 1994-2014 were conducted. Feeding behaviors and problems were questioned. Seven patients had dysphagia. Eight patients had reflux symptoms in postoperative follow up. Four of them were treated with anti-reflux surgery and others underwent medical follow up.  Eleven patients had anastomotic stenosis with the need of dilation.  19 patients with median age nine years (3-13 years) were evaluated by FEES.  One patient couldn’t complete the test. 12 patients underwent primary anastomosis, six patient’s esophageal replacement surgery. Pharyngeal residue was observed in four patients ( 2 gastric transposition, 1 primary repair, 1 coloesophagoplasty) and one of them (coloesophagoplasty ) had aspiration on FEES. One patient had vocal fold immobility.

Conclusion: The disorders of the deglutition after repair of esophageal atresia can be ignored by the surgeon or family. However in these cases swallowing problems can be observed at various levels. A detailed examination of swallowing function after esophageal atresia repair provides that problems can be detected and treated in long term follow up.

Kapat