Poster - 91

ÇOCUKLARDA SPONTAN PNOMOTORAKS

N Karaman Ayyıldız, C Şahin, M Arpacık, Z Alkış Yıldız, A Kaymakcı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

ÇOCUKLARDA SPONTAN PNOMOTORAKS

Amaç :

            Spontan Pnömotoraks (SP) çocukluk çağında nadir görülen bir hastalıktır. Literatürde Spontan Pnömotorakslı çocuklar ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi yetişkinlere göre yapılmaktadır. Bu çalışmada SP olgularına literatür eşliğinde tedavi yaklaşımlarını vurgulamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem :

            2015-2017 yılları arasında tedavi edilen 11 hasta; yaş, cinsiyet, etiyoloji, nüks ve tedavi yöntemleri açısından değerlendirildi.

Bulgular

            Hastaların yaş ortalaması (15-18) 16,8 yıldı. Hastaların tamamı erkekti. Tüm hastalar ani başlayan göğüs ağrısı ile başvurdu. Hastaların hepsinde primer spontan pnömotoraks (PSP) saptandı. Hastaların; 8’inde sol pnomotoraks, 2’sinde sağ pnomotoraks, 1 hastada önce sağ, 1 ay sonra sol pnomotoraks saptandı. Tüm hastalara akciğer grafisi ile tanı konuldu. Tüm hastaların Alfa-1 antitripsin değeri normal sınırlardaydı. Hastaların %100’üne ilk tedavi olarak tüp torakostomi uygulandı. 8 hastada bu tedavi yeterli olurken, toraks tomografisinde akciğer apeksinde bül tespit edilen 3 hastaya Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yapıldı. Tüp torokostomi yapılan hastalarda ortalama (3-11) 7,2 günde tüp çekildi. Tüp torakostomi  ve cerrahi tedavi uygulanan hiç bir hastada nüks gelişmedi.

Sonuç :

            Tüp, torakostomi spontan pnömotoraksın tedavisinde çoğu zaman yeterli olmaktadır. Ancak akciğerde bül/blep saptanan, hava kaçağı devam eden olgulara VATS uygulaması ile olumlu sonuçlar aldık.

Poster - 91

SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX İN CHİLDREN

N Karaman Ayyıldız, C Şahin, M Arpacık, Z Alkış Yıldız, A Kaymakcı

Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital

Kapat