Video Sunum - 2

Median arkuat ligaman sendromlu bir olguda tanısal zorluk ve laparoskopik tedavi

A Bıyıklı*, A Mesci**, Ö Özgür***, G Karagüzel*

*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya
***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Median arkuat ligaman sendromu (MALS), çölyak trunkusun anormal yerleşimli median arkuat ligaman tarafından sıkıştırılması sonucu görülür. Özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan şiddetli karın ağrısı ve kilo kaybı ile karakterize nadir görülen bir klinik tablodur. Bu olgu sunumunda laparoskopik yaklaşımla tedavi edilen MALS’lu  bir olgu ile ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Olgu: 17 yaşında kız hasta, yaklaşık 6 aydır var olan, özellikle yemek yerken şiddetlenen karın ağrısı ve zayıflama yakınmaları ile polikliniğimize başvurdu. Üst gastrointestinal endoskopi ve özofagus-mide-duodenum grafisinde patolojik bulgu saptanmadı. Abdominal aorta yönelik Doppler ultrasonografi sonucunda olguda superior mezenterik arter (SMA) sendromu olduğu belirtildi. Hastanın konservatif tedaviden yarar görmemesi üzerine yapılan BT anjiografide ise MALS ile uyumlu bulgular saptandı. Tanı ve tedavi planını belirlemek için dijital anjiografi yapıldı. Çölyak turunkusun aort çıkımında belirgin darlık görülerek laparoskopik tedavi kararı verildi. Bir kamera ve 4 çalışma portu kullanılarak median arkuat ligaman serbestleştirilmesi yapıldı. Postoperatif dönemde beslenme sonrası ağrı yakınması belirgin gerileyen ve tartı alımı olan hasta ameliyat sonrası 3. günde taburcu edildi. Kontrol Doppler ultrasonografide SMA ve çoliak trunkus arter akımları normal sınırlar içinde değerlendirildi. Hastanın postoperatif 6. ayda yapılan kontrolü normal bulundu.  

Sonuç: MALS ergenlerde karın ağrısının nadir bir nedeni olup tanı zorluğuna yol açabilmektedir. Median arkuat ligamanın laparoskopik olarak serbestleştirilmesi bu olguların tedavisinde başarı ile kullanılabilecek bir seçenektir.

Video Presentation - 2

Diagnostic difficulty and laparoscopic treatment in a median arcuate ligament syndrome

A Bıyıklı*, A Mesci**, Ö Özgür***, G Karagüzel*

*Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
**Akdeniz University School of Medicine Department of General Surgery, Antalya
***Akdeniz University School of Medicine Department of Radiology, Antalya

Background/Aim: Median arcuate ligament syndrome (MALS) results from compression of the celiac trunk by the median arcuate ligament located abnormally.  It is a rare clinical picture that is characterized by severe abdominal pain especially after meals and weight loss. In this case report, we aimed to share our experience with a case of MALS treated with laparoscopic approach.

Case:  A 17-year-old girl was admitted to our outpatient clinic with a history of abdominal pain especially during meals and weight loss, which had been ongoing for about 6 months. Upper gastrointestinal (GI) endoscopy and upper GI series showed no pathological findings. Abdominal aortic Doppler ultrasonography reported as superior mesenteric artery (SMA) syndrome. Because of intractable clinical symptoms, CT angiography was performed and revealed MALS compatible findings. To establish definite diagnosis and determine management, digital angiography was performed, which was showed compression of celiac truncus at aortic branching. Laparoscopic treatment decision was made. The median arcuate ligament was released using one camera and 4 operating ports. In the postoperative period, the patient’s complaint of abdominal pain after meals had got better and she gained weight. The patient was discharged on the 3rd postoperative day. In control Doppler ultrasonography, SMA and celiac trunk arterial flows and patterns were evaluated within normal limits. The outpatient clinic follow-up at postoperatively 6th month was uneventful.

Conclusion: MALS is a rare cause of abdominal pain in adolescents and can cause to difficulty in diagnosis. Laparoscopic release of the median arcuate ligament is an option that can be used successfully in the treatment of such cases.

Kapat