Poster - 41

Abdominoskrotal hidrosel: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

A Çay*, İ Aydoğdu**, SL Mirapoğlu**

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Abdominoscrotal hidrosel (ASH), bebeklik ve çocukluk çağında çok nadir görülen bir hidrosel varyantıdır. Literatürde 120'den az olgu bildirilmiştir. Bu anomali büyük bir skrotal hidrosel ve bununla inguinal bölgeden dambıl şeklinde  birleşen büyük bir abdominal komponentten oluşur. Bu anomalinin kesin mekanizması bilinmemektedir. Fizik muayenede batın alt kadranında  bir kitlenin inguinoskrotal bölgenin hemen üstünde palpe edilebilmesi durumunda, şüphelenilir. Tanı ultrasongrafi ile yapılır. Bazı hastalarda testiküler dismorfizm bildirilmiştir. Herhangi bir vakada, ASH'nin spontan rezolüsyonu bildirilmediğinden, cerrahi tedavi endikedir. ASH'nin cerrahi yaklaşımı üzerinde fikir birliği yoktur. En yaygın yaklaşım standart inguinal yaklaşımdır. Bununla birlikte, ekstraperitoneal, laparoskopik ve skrotal yaklaşımlar da uygulanmıştır.
Bu sunumda iki ASH vakası bildirdik. Biri bilateral, diğeri tek taraflı idi, her ikisinde de dismorfik testis vardı. Tanı olguların birinde bilgisayarlı tomografi, diğerinde ultrasonografi ile kondu. Standart inguinal insizyon ile total cerrahi eksizyon gerçekleştirildi. İşlem kitlenin iğne dekompresyonu ile kolaylaştırılmıştır. İşlem damarlar ve vaz deferensin tanımlanması ve korunması ile , bu yapılar ve testis zarar görmeden başarıyla yapıldı.
Bu sunumda iki ASH olgusu bildirdik. Ayrıca, ilgili literatür gözden geçirildi ve ASH'nin etiyolojisini, tanı yöntemlerini,  cerrahi yaklaşımı ve eşlik eden anomalileri araştırdık.

Poster - 41

Abdominoscrotal hydrocele: Report of two cases and review of the literature.

A Çay*, İ Aydoğdu**, SL Mirapoğlu**

*Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Abdominoscrotal hydrocele (ASH) is a very rare variant of hydrocele in infancy and childhood.  Fewer than 120 cases have been reported in the literature. This anomaly consists of a large scrotal hydrocele which communicates in a dumbbell fashion with a large "intra-abdominal" component. The exact mechanism by which it develops is unknown. The diagnosis can be suspected on clinical examination if an abdominal mass in a lower quadrant is palpable just above the inguinoscrotal pouch. The diagnosis relies on ultrasonography. Testicular dysmorphism has been reported in some patients. In any case, as spontaneous resolution of ASH has never been reported, surgical treatment is indicated. There is no consensus on the surgical approach of ASH. The most common approach is the standart inguinal approach. However, extraperitoneal, laparoscopic and scrotal approaches also have been applied.

At this presentation, we reported two ASH cases. One was bilateral, the other was unilateral, and both had dysmorphic testes. The diagnosis in one of the cases was made with abdominal computed tomography and the other with ultrasonography Complete surgical excision was accomplished through an inguinal crease incision. The procedure was facilitated by needle decompression of the mass. Identification and preservation of the vessels and vas deferens was done successfully without compromising the testis.

We reported two ASH cases in this presentation. Additionally we reviewed pertinent literature and we investigated etiology, diagnostic methods, surgical approach, associated anomalies of the ASH.

 

 

Kapat