Poster - 59

Çocukluk çağı meme kitlelerinde cerrahi

Cİ Öztorun*, D Güney**, A Şenaylı*, E Karakuş***, HT Tiryaki**, E Şenel*

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Amaç: Pediatrik meme kitleleri nadir olup çoğunluğu benign karakterdedir. Adolesanlarda en sık benign neoplastik meme lezyonu fibroadenomlardır. Çalışmamızda, kliniğimizde meme kitlesi nedeniyle opere edilen olgularla ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Yöntem: 1999-2017 yılları arasında kliniğimizde meme kitlesi nedeniyle opere edilen çocuk olgular yaş, cinsiyet, başvuru bulguları, radyolojik ve histopatolojik inceleme sonuçları ile geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda 27 kız olgu incelendi. Olguların yaş ortalaması 14,7 (9–18) yıl idi. En sık başvuru şikayeti memede ele gelen kitle idi. Meme kitlesi 15 hastada sol, 11 hastada sağ, bir hastada ise bilateral yerleşimliydi. Tüm olgularda meme ultrasonografisi ile değerlendirildi. Ultrasonografik değerlendirme sonuçlarına göre ortalama meme kitle boyutu 32,5 mm idi. Tüm olgularda memede ele gelen kitle total eksize edildi. Histopatolojik incelemede 25 olguda juvenil fibroadeom, bir hastada tubuler adenom, bir olguda ise juvenil papilomatozis tespit edildi. Olguların hastanede ortalama yatış süresi 1,3 gün idi. Takiplerinde hiçbir olguda rekürrens görülmedi.

Sonuç: Adölesanlarda meme kitlelerin en sık nedeni fibroadenomadır. Otuz mm ve üzeri boyutlu ve şüpheli meme kitlelerinde malignite riski nedeni ile cerrahi eksizyon ve histopatolojik inceleme yapılmalıdır.

 

 

 

Poster - 59

Surgery in breast masses in childhood

Cİ Öztorun*, D Güney**, A Şenaylı*, E Karakuş***, HT Tiryaki**, E Şenel*

*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
***University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pathology Clinic

Aim: Pediatric breast masses are rare and the majority of them are benign characterized. The most common benign neoplastic breast lesions in adolescents are fibroadenomas. In our study, we aimed to share our experiences about the cases which are operated for breast mass in our clinic

 

Method: Between 2009 and 2012, the patients operated for breast mass in our department were evaluated retrospectively with the results of age, sex, presenting symptoms, radiological and histopathological examination results.

 

Findings: In our study ,27 girl cases are investigated. The mean age of the cases was 14.7 (9-18) years. The most frequently complaint was the handled mass. Breast masses were located in 15 patients in the left, 11 in the right and bilateral in one patient. All cases were examined with breast ultrasonography. According to ultrasonographic evaluation, mean breast mass size was 32.5 mm. Handled masses in breast are excised totally in all cases. In histopathological examination, juvenile fibroadenoma was detected in twentyfive cases, tubular adenoma was detected in one case, juvenil papillomatozis was detected in one case. The average length of hospital stay of the cases was 1.3 days. No recurrence was seen in follow-up of the cases 

Conclusion: The most common cause of breast masses in adolescencents is fibroadenoma. Surgical excision and histopathological examination should be made thirty mm over sized and suspicious breast masses, because of the risk of malignancy.

Kapat