Poster - 88

Bronkoskopi deneyimlerimiz: Klinik değerlendirme

R Demir*, SA Bostancı*, G Demirtaş*, D Güney*, Cİ Öztorun*, A Şenaylı**, G Cinel***, F Akbıyık*, E Şenel**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Amaç: Çocuklarda solunum yolu yabancı cisim aspirasyonları hayatı tehdit edebilir. Çalışmamızda 2011 yılından itibaren giderek artan sayıda bronkoskopi girişimlerimizin literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2011- haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle bronkoskopi yapılan olgular retrospektif olarak incelendi. Bu olgularda ilk yaklaşım rijit bronkoskopi ile müdahale şeklindedir. Çalışmamızda göğüs hastalıklarının flexible bronkoskopi yapıp yabancı cisim bulduğu olgular da dahil edilerek rijit bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarıldı.

Sonuçlar: Toplamda 101 olguya bronkoskopi yapıldı. Olguların ortalama yaş 2,9 yıl olup 88’i (%87,3) 6 ay-3 yaş arasındaydı. Bronkoskopik girişimlerin 65’inde ( %64,3) yabancı cisim bulundu ve çıkarıldı. Yabancı cisimlerin 60’ı organik madde olup (%93,8) en sık ay çekirdeği, ceviz, fındık, fıstık saptandı. Diğer yabancı cisimler toplu iğne (n=2), akvaryum taşı (n=1), kalem kapağı (n=1) ve elektrik devre parçasıydı (n=1). Yerleşim olarak sağ ana bronştan 38 (%58,4), sol ana bronştan 20 (%30,7), trakeadan 3 (%4,6), karinadan 2 (%3,1) ve bilateral ana bronşlardan 2 olguda (%3,1) yabancı cisim çıkarıldı. Hastaların ortalama yatış süresi 2 gündü (1-14 gün). Komplikasyon gelişen beş olguda yatış süresi ortalama dokuz gün olarak bulundu. Bir hastada yabancı cisim akciğer parankim dokusuna ilerlemişti. Bronkoskopi ve eş zamanlı torakotomi ile yabancı cisim çıkarıldı. Akvaryum taşı aspire eden bir olgumuzda trakea rüptürü gelişti ve yatışının 5.günü kaybedildi. Pozitif öyküsü olmayan ve göğüs hastalıklarının yaptığı 15 fleksible bronkoskopinin 13’ünde (%86,6) yabancı cisim tespit edilerek aynı seansta rijit bronkoskopi (n=13) yapıldı ve yabancı cisim çıkarıldı.

Tartışma: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu morbidite ve mortaliteye neden olan çoğu zaman kesin tanısı zor bir durumdur. Hangi olguya bronkoskopi yapılacağının kararı özellikle kronik olgularda daha zordur. Şüpheli durumlarda pediatrik göğüs hastalıkları ile multidisipliner yaklaşım gereksiz girişimleri önleyebilir. Rijit bronkoskopi işlemi yüksek oranda başarı ile sonuçlansa da ağır komplikasyonlar söz konusu olabilir, bu yüzden işlem kararı ve postoperatif izlem hayati önem arz etmektedir.

Poster - 88

Bronchoscopy experiences: Clinical evaluation

R Demir*, SA Bostancı*, G Demirtaş*, D Güney*, Cİ Öztorun*, A Şenaylı**, G Cinel***, F Akbıyık*, E Şenel**

*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncolog yy Training and Research Hospital Pediatric Pulmonology Clinic

Aim: In children, respiratory foreign body aspirations can be life threatening. In our study, it was aimed to discuss our increasing number of bronchoscopy initiatives starting from 2011 in the context of the literature.

Materials and Methods: Bronchoscopy was performed in patients who suspected foreign body aspiration were evaluated retrospectively between January 2011-June2017. The first approach in these cases is with rigid bronchoscopy. In our study, foreign bodies were removed by rigid bronchoscopy including cases in which chest diseases underwent flexible bronchoscopy and found foreign bodies.

 Results: A total of 101 patients underwent bronchoscopy. The mean age of the cases was 2.9 years and 88 (87.3%) were between 6 months and 3 years. In 65 of the bronchoscopic procedures (64.3%) foreign bodies were found and removed. 60 of the foreign bodies were organic matter (93.8%) and the most common sunflower seeds, walnut, hazelnut and peanut were detected. Other foreign bodies were pin (n = 2), aquarium stone (n = 1), pencil cap (n = 1) and electrical circuit part (n = 1). There were 38 (58,4%) of the right main bronchus, 20 (30,7%) of the left main bronchus, 3 (4,6%) of the trachea, 2 (3,1%) of tfe carina and of the bilateral main bronhus 2 (3,1%) foreign body was removed. Patients have an average hospitalization time of 2 days (1-14 days). In five cases with complications, the mean duration of hospitalization was nine days. İn one patient foreign body has progressed lung parenchymal tissue.It was removed by thoracotomy at the same time with bronchoscopy. The patient who had aspirated the aquarium rock was ex cause of developed tracheal rupture in the fifth day of admission. Foreign bodies were detected in 13 (86.6%) of 15 flexible bronchoscopies without positive tracing and performed by chest diseases and the same sean stiff rigid bronchoscopy (n = 13) was performed and the foreign body was removed. 

Discussion: Most of the time foreign body aspirations diagnosis is a difficult situation in children that cause morbidity and mortality. The decision will be made which cases bronchoscopy is more difficult particularly in chronic patients. In cases of suspicion, pediatric chest diseases and multidisciplinary approaches may prevent unnecessary interventions. Although rigid bronchoscopy may result in a high success rate, severe complications may be the cause and therefore, decision of operation and post-operative monitoring are vital.

Kapat