Sözlü Sunum - 10

POŞSUZ İLEOANAL ANASTAMOZLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A Parlak, F Çelik, S Sağlam, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

Giriş: Bu çalışmada çeşitli nedenlerle poşsuz ileoanal anastomoz yapılmış total kolektomili olguların kontinans durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Bulgular: 1993-2017 yılları arasında polipozis koli (n: 4), hirschsprung hastalığı (n: 11), anorektal malformasyon (n: 3) tanılarıyla total kolektomi uygulanan 18 olgunun kayıtları retrospektif olarak irdelendi ve telefon ile aranan olgulara modifiye Holshneider skorlaması anket soruları soruldu. Exitus olan 1 olgu ve ulaşılamayan 3 olgu çalışma dışı bırakıldı. Olguların operasyon yaşı ortalaması: 3,6 yıl (0-17 yaş) ve anket yaşı ortalaması: 14,6’ dır. Tüm olgularda poşsuz ileoanal anastamoz uygulanmış ortalama takip süresi 5,2 yıldır. Postoperatif dönemde medikal tedaviye kısmı yanıt veren aralıklı perianal dermatit olan 2 olgu, dilatasyona cevap veren anal stenoz olan 1 olgu, mukozal prolapsus nedeniyle sklerozan madde enjeksiyonu yapılan 1 olgu mevcuttu. Postoperatif aralıklı loperamid kullanan 2 olgu vardır. Modifiye Holschneider kontinans skorlamasına göre 8 olguda iyi derecede, 2 olguda orta derecede, 4 olguda kötü derecede kontinans saptandı. Bu skalaya göre hasta dağılımı aşağıdaki tablodadır (Tablo-1).

Tablo-1: Modifiye Holschneider kontinans skorlamasına göre hasta dağılımı

Defekasyon sıklığı (n:)

Normal(1-2/gün): 1

Sık (3-5/gün): 7

Çok sık: 6

Feçes kıvamı (n:)

Normal: 3

Gevşek: 9

Sıvı: 2

‘Soiling’ (külot kirletme) (n:)

Yok: 4

Stres/diare: 5

Sürekli: 5

Rektal duyu (n:)

Normal: 8

Bozuk: 5

Kayıp: 1

Defekasyon tutma yeteneği (n:)

Dakikalarca: 8

Saniyelerce: 5

Kayıp: 1

Forme, gevşek gayta ya da gaz ayırt edilmesi (n:)

Normal: 7

Bozuk: 5

Kayıp: 2

Tedavi gereksinimi (lavman,ilaç bez) (n:)

Yok: 8

Ara sıra: 2

Daima: 4

 

Sonuç: Çalışmamızda poşsuz ileoanal anastamoz yapılmış total kolektomili olguların yüzde yetmişbirinde iyi-orta derecede kontinans saptanmıştır.

 

Oral Presentation - 10

EVALUATION OF PATIENTS WITH STRAIGHT ILEOANAL ANASTOMOSIS

A Parlak, F Çelik, S Sağlam, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

Objective: In this study, we aimed to evaluate continence status of patients with straight ileoanal anastomosis and total colectomy.

Methods and results: we reviewed retrospectively data of 18 cases who was performed total colectomy for polyposis coli (n:4), Hirschsprung’s disease (n:11), Anorectal malformation (n:3) between 1993-2017 and called by the telephone for modified Holschneider scoring system. One case who was exitus and 3 cases who were inaccessible by phone were excluded.The mean operation age was 3,6 years and  the mean age of the questionnaire was 14,6 years. All cases had undergone total colectomy and straight ileoanal anastomosis and the mean of follow-up period was 5,2 years. There were 2 cases with intermittent perianal dermatitis partial responding to medical treatment, one case with temporary anal stenosis responding to anal dilatation, one case with mucosal prolapses responding to skleroterapy in postoperative period. Two case required intermittent loperamide treatment. Continence evaluation according to modified   Holschneider scoring system revealed good continence in 8, fair continence in 2, and poor continence in 4 patients. Patient distribution was depicted in table below.

Frequency of defecation (n:)

Normal(1-2/gün): 1

Often (3-5/gün): 7

Very often: 6

Fecal consistency (n:)

Normal: 3

Soft: 9

Liquid: 2

Soiling (n:)

No: 4

Stress/diarrhea: 5

Constant: 5

Rektal sensivity (n:)

Normal: 8

Reduced: 5

Missing: 1

Ability to squeezing(n:)

For munites: 8

For seconds: 5

Missing: 1

Discrimination of fecal consistency (forme, soft gaita or gas)  (n:)

Normal: 7

Bozuk: 5

Kayıp: 2

Treatment requirement (enema, medicine, cloth) (n:)

Yok: 8

Ara sıra: 2

Daima: 4

 

Conclusion: In this study, seventy one percent of patients with straight ileoanal anastomosis and total colectomy was detected good and fair continence.

 

 

 

Kapat