Poster - 42

Modifiye Hipospadias Sondası: Yeni bir aparat Karakaya stenti

AE Karakaya

Özel Megapark Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş ve Amaç: Hipospadias cerrahisi sonrası genel yaklaşım, cerrahi sonrası yeni üretranın bir süre kateter üzerinde iyileşmesini beklemektir. Bu amaçla çok çeşitli sondalar kullanılagelmiştir. Beslenme sondaları, silikonlu veya kauçuk Foley sondalar, hipospadias cerrahisinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış stentler (Zaontz vs.) örnek verilebilir. Bütün bu sondaların avantaj ve dezavantajları vardır. Hipospadias cerrahisinde kullanılan stentlerin atravmatik olması, yara iyileşmesini olumsuz etkilemeyecek materyalden yapılmış olması ayrıca minimal mesane irritasyonu yapması ve gerektiğinde mesane irrigasyonu yapılabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bu özelliklerin tamamını barındıran yeni modifiye hipospadias kateteri olan Karakaya stentini tanıtmak amaçlanmıştır.

Materyal Metod: Karakaya stenti özel olarak hipospadias cerrahisi için tasarlanmıştır. Doku uyumu üst düzey slikon materyalden üretilmesi planlanmaktadır. Sfinkterin distal ve proksimalinde kullanılmak üzere 8 ve 13 cm uzunlukta iki tipi vardır. 4-6-8-10 F çapları mevcuttur. Çeper kalınlığı 2mm den küçük olup, ucu sivritilmiş ve distal uçta oval iki adet yan delik ve bir uç delik mevcuttur. Meatus dışında kalan kısımda iki kanat sondanın mesaneye  kaçmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kanatların iki ucunda ameliyat sonrası stenti dikiş materyali ile glans penise tespit etmek amacıyla iki milimetrik delik vardır. Stent irrigasyonunu kolaylaştırmak için en distal uç, standart enjektör ucu girecek şekilde ve çapta tasarlanmıştır.

Sonuç: Karakaya stenti tüm bu özelliklerinden dolayı hipospadias cerrahisi sonrası konforu arttıracaktır. Hastada rahatlıkla bez veya iç çamaşırı kullanılabilecektir. Hasta mobilize olabilecek ve sonda tıkanıklığı durumunda rahatlıkla irrigasyon yapılabilecektir. Ayrıca yerli üretim yapılacağı için maliyet oldukça azalacaktır. Kullanım oranı arttıkça eksikleri giderilecek ve yeni modifikasyonlarla daha da kullanışlı hale getirilecektir.

Poster - 42

Hypospadias Repair Using a Modified Catheter: A new apparatus; the Karakaya stent

AE Karakaya

Private Megapark Hospital Clinic of Pediatric Surgery

Introduction and Objective: The general approach after hypospadias surgery is to wait for healing of the new urethra on a catheter. Different catheters have been used fort his purpose. Feeding catheters, silicon or rubber Foley catheters, specifically designed stents (Zaontz etc.) for hypospadias surgery may be given as exampled.  All these have advantages and disadvantages. Since the stents used for hypoaspadias surgery should be non-traumatic, should be made of a material that shall not affect wound healing negatively, should cause a minimal bladder irritation and a bladder irrigation should be done with such catheter.   The aim of the present study was to introduce the Karakaya stent which is a new-modified catheter for hgypoaspadias repair including all aforesaid characteristics.  

Material & Method: The Karakaya stent is specifically designed for hypospadias surgery. Manufacturing from a high quality silicon for tissue compliance. There are two types including 8 and 13 cm lengths to be used on the distal and proximal sides of the sphincter. The diameters, 4F, 6F, 8F and 10F exist. The wall thickness is smaller than 2 mm with a sharpened tip including two oval vents on the sides an done vent on the tip. The two wings on the part outside meatus are created to prevent the catheter insertion into the bladder. Two millimetric vents are opened on tips of these wings to fix the stent onto glans penis through suture material after the surgery.  The most distal end is designed to enable insertion of an injector tip in terms of shape and diameter to facilitate irrigation of the stent.

Conclusion: The Karakaya stent would increase the comfort after hypospadias surgery. The patient may comfortably use a diaper or underwear. The patient may mobilize and the catheter may be irrigated in case of any obstruction. Furthermore, cost would be significantly lower due to domestic manufacturing. By increase of use, deficits with the design would be improved and the device would be made more useful with new modifications.

Kapat