Poster - 12

Sakrokoksigeal Teratom Eksizyonu Sonucu Oluşan Defektin Kapatılmasında Vakum Yardımlı Kapama Tedavisinin Etkisi

İ İnanç, O Kızılkaya, E Serbest Çin, M İnan

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Sakrokoksigeal teratomların tedavisi total cerrahi eksizyon olup büyük teratomlarda önemli bir cilt defekti meydana gelmekte ve primer onarımın tercih edildiği durumlarda gerek yara dudaklarının gergin kapanmasından, gerekse bölgenin anatomik olarak sürekli gaita ile kontamine olmasından dolayı yara ayrışması görülebilmektedir.

Vakum yardımlı kapama tedavisi(V.A.C.), klinik çalışmaları ilk olarak 1996 yılında yayınlanan, erişkin hastalardaki akut ve kronik yaralarda granülasyon dokusu oluşumunu arttırarak yara iyileşmesini hızlandırmayı hedefleyen bir yöntemdir. Literatürde yenidoğan yaş grubunda omfalosel defektinin kapatılmasında, enterokutanöz fistüllerde kullanımı bildirilmiştir.

Bu çalışmada yaklaşık 10 cm’lik sakrokoksigeal teratom eksizyonu sonrası insizyon hattı primer kapatılan ancak post operatif 10. günündeki kontrolünde insizyon yerinde ayrışma ve enfekte görünüm saptanan yenidoğan hastanın yara bakımındaki güçlükler ve V.A.C. kullanımının yara iyileşmesine olan etkileri ve yöntemi gözden geçirilmiştir. Yenidoğan hasta grubunda da primer kapanması güç olan yaraların bakım ve tedavisinde V.A.C tedavisinden yararlanılabilir.

Poster - 12

Effect of Vacuum Assisted Closure Therapy on Closure the Defect Occurs After Sacrococcygeal Teratoma Excision

İ İnanç, O Kızılkaya, E Serbest Çin, M İnan

Trakya University, Faculty of Medicine, Depertment of Pediatric Surgery

Surgical treatment of sacrococcygeal teratomas is a total surgical excision and a major skin defect occurs in large teratomas. In cases where primary repair is preferred, wound separation may be seen due to tense closure of the wound lips or because the region is anatomically contaminant with gaita.

Vacuum assisted closure therapy (V.A.C.) is a method initially aimed at accelerating wound healing by increasing the formation of granulation tissue in acute and chronic wounds in adult patients, first published in 1996. In the literature, the use of the newborn age group in the closure of the omphalocele defect and in enterocutaneous fistulas has been reported.

In this study, difficulties in wound care of the newborn patient who had a 10 cm sacrococcygeal teratoma excision and applied primary closure. But the separation of incision and infectious appearance at the postoperative 10th day of the examination were determined. The use of V.A.C. on the effects and methods of wound healing are reviewed based on our patient. V.A.C treatment can also be used in the care and treatment of newborn patients who have difficulties with primary closure.

Kapat