Sözlü Sunum - 28

Yanık merkezimize giderek artan oranda başvuran Suriye uyruklu olguların değerlendirilmesi

T Örnek Demir*, EC Külice*, VS Şahin*, Cİ Öztorun**, D Güney*, A Şenaylı**, E Şenel**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş ve amaç: Çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en sık sebeplerinden birisi yanıklardır. Çocuk yanık yoğun bakımımıza başvuran Suriye uyruklu hastaların son yıllarda sıklığı artmaktadır. Mevsimsel olarak ısınma ihtiyacının arttığı kış dönemlerinde yanıkların daha sık görüldüğü, sıklıkla ısınma ihtiyacı olarak benzin kullanımı sonrası ev kazaları sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir.

Çalışmamızda çocuk yanık yoğun bakımımıza 2014 yılından itibaren yanık nedeni ile başvuran Suriye uyruklu hastaların yaş grubu, yanık şekli, yatış süresi,greft ihtiyacı ve morbiditesinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntemler: Kliniğimiz çocuk yanık yoğun bakım ünitemize ocak 2014 ile temmuz 2017 tarihleri arasında yanık nedeniyle başvuran Suriye uyruklu olgular geriye dönük olarak incelendi.Olguların cinsiyet dağılımı , yanık etkeni , yüzdesi ,derecesi ,inhalasyon yanığı varlığı , entübasyon ihtiyacı , greft gerekliliği , dış merkezde yatış süresi , hastanede yatış süresi ve yaşam oranı değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda Suriye uyruklu 100 olgu merkezimize başvurmuş olup 51’i kız , 49’u erkekti.Olguların %60’ı alev yanığı ,%22’si sıcak su yanığı ,%13’ü sıcak sıvı yanığı, %1’i elektrik yanığı nedeniyle başvurmuştu. 4 olgunun yanık etkeni ile bilgiye ulaşılamadı.Olguların 96’sı yatırılarak ,4’ü ayaktan pansuman ile tedavi edildi.Yanık yüzdesi %50’nin üzerinde olan olgu sayısı 13 olarak saptandı.Olguların 20 sinde(%20) inhalasyon yanığı eşlik ediyordu. 24 olguda(%24) mekanik ventilasyon ihtiyacı oldu.Greft , 63 olguda bir veya birden fazla seanste uygulandı (%63).Yatış süresi %45 olguda 20 gün ve üzeri olarak saptandı. 1 Olguda durdurulamayan Curling ülser kanaması nedeniyle laparotomi yapılması gerekti.Yüz ve inhalasyon yanığı olan bir olguda subglottik stenoz nedeniyle kulak burun boğaz bölümü ile beraber tedavi edildi.Yanık yüzdesinin yüksek olduğu inhalasyon yanığının eşlik ettiği ya da Acinetobacter ya da Pseudomanas kolonize şekilde başka merkezden yatırılarak gönderilen olgulardan 16 ‘sı kaybedildi.

Oral Presentation - 28

Investigation of syrian patients appealed to our burn care unit with increasing rate

T Örnek Demir*, EC Külice*, VS Şahin*, Cİ Öztorun**, D Güney*, A Şenaylı**, E Şenel**

*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Introduction and Aim: Burn is the most common accident ends with deaths in childhood. touch.The number of syrian patients appealed to our children burncare center are increasing in recent years. It is seen that more frequent burn accidents occur in winter season by increasing need of heat and use of gasoline for heating at home is the reason of that burns.

The aim of this research is to commantate on age-group, burn type, duration of stay, need of graft and morbidity of syrian patients appealed to our children burncare center from 2014.

Material and methods: The syrian patients appealed to children burncare unit of our clinic between january 2014 and july 2017 are investigated, retroactively. Investigation is made through sex rate, reason of burn, percent of burn, degree of burn, existence of inhalation burn,need of intubation, need of graft, duration of stay in other clinics, duration of stay in our clinic and mortality rate.

Results: Totally 100 syrian children, in which 51 girl and 49 boy, appealed to the clinic. 60% of them are flame burn, 22% is hot water burn, 13% is hot fluid burn and 1% is electricity burn. Besides, the reason of burn is not known for 4 of them. 96% of patients are in patients whereas 4 of them are standing. It is seen that 13 patients have more than 50% burn rate and 20% of patients have inhalation burn additionally. There is need of mechanical ventilation for 24 patients and graft is applied more than one session for 63 patients. Duration of stay is more than 20 day for 45% of patients. In one patient laparatomy is applied for unstoppable curling ulcer bleeding. A patient having face and inhalation burn is cared cooperatively with otorhinolaryngology unit, due to subglottic stenosis. 16 of patients having high burn rates and inhalation burn additionally or infected by colonized acinetobacter or pseudomanas patients coming from other clinics.

Kapat