Poster - 61

Koledok kisti tanı ve tedavisi: klinik deneyimimiz

SA Bostancı*, G Demirtaş*, R Demir*, Cİ Öztorun**, D Güney*, MN Azılı*, YZ Livanelioğlu*, E Şenel**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Koledok kistleri safra yollarının nadir görülen konjenital kistik bir dilatasyonudur. Sıklıkla antenatal tanı ya da karın ağrısı, sarılık şikayetleriyle başvururlar. Çalışmamızda kliniğimizde koledok kisti tanısı ile tedavi edilen olguların preoperatif ve postoperatif erken ve geç dönem sonuçlarını değerlendirilip literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.

Materyal -metod: Ocak 2008- Haziran 2017 tarihleri arasında koledok kisti tanısı alan olgular yaş, cinsiyet, antenatal tanı varlığı, başvuru şikayeti ve postoperatif kolanjit, alkalen reflü, anastomoz kaçağı varlığı yönünden uzun dönem sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: İzlemde toplam 20 olgunun üçü erkek, 17’si kızdı. Ortalama tanı yaşı 53 aydı. Olguların %50’ si (n=10) karın ağrısı şikayeti ile başvurmuştu. Operasyon esnasında %60’ında tip 1 koledok kisti saptandı. Olguların 17’ sine Roux-N-Y hepatikojejunostomi, üçüne hepatiko-duodenostomi yapıldı. Olguların ortalama yatış süreleri 10 gün olarak saptandı. Postoperatif erken dönem takiplerinde komplikasyon izlenmedi. Hepatiko-duodenostomi yapılan bir olguda kolanjit atağı gelişti. Uzun dönemde ek komplikasyon olmadı.

Sonuç: Koledok kistinde cerrahi tedavi ilkesi; dilate safra kanallarının çıkarılarak hepatik safra yollarının barsağa drenajının sağlanmasıdır. Koledok kistinin eksizyonun beraberinde Roux-N-Y hepatikojejunostomi ya da hepatiko-duodenostomi güvenle uygulanabilir.

Poster - 61

Diagnosis and treatment of choledocal cyst: our clinical experience

SA Bostancı*, G Demirtaş*, R Demir*, Cİ Öztorun**, D Güney*, MN Azılı*, YZ Livanelioğlu*, E Şenel**

*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Introduction: Choledochal cysts are a rare congenital cystic dilatation of the bile ducts. Frequently present with complaints of antenatal diagnosis, abdominal pain and jaundice. The aim of our study was to evaluate the preoperative and postoperative early and late results of cases treated with choledochal cyst diagnosis in our clinic and discuss it in the light of the literature.

Material and method: Between January 2008 and June 2017, patients who had a diagnosis of choledochal cyst; age, gender, presence of antenatal diagnosis, complaints of admission and postoperative cholangitis, alkaline reflux, and anastomosis leakage were evaluated retrospectively.

Results: A total of 20 cases; 3 were male and 17 were female. The mean age of diagnosis is 53 months. 50% of the cases (n = 10) presented with abdominal pain. During operation, type 1 choledochal cyst was detected in 60% of cases. Roux-N-Y hepaticojejunostomy was performed in 17 cases, hepatico-duodenostomy was performed in 3 cases. The mean hospital stay was 10 days. No complications were observed in the early postoperative period. In a case of hepatico-duodenostomy, cholangitis occurred. No long-term complications.

Conclusion: Surgical treatment of cholecystic cyst; dilate the bile ducts excision and drainage of hepatic biliary tract is to provide the intestine. Roux-N-Y hepaticojejunostomy or hepatico-duodenostomy can be safely performed with the excision of the choledochal cyst.

Kapat