Video Sunum - 10

Çift Üretra: Temiz Aralıklı Üriner Kataterizasyonun Nadir Komplikasyonu

İ Çiftçi, M Gündüz, T Sekmenli

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Temiz Aralıklı Üriner Kataterizasyonun, idrar yolu enfeksiyonu, üretral darlık, üretral kanama, yanlış pasaj, mesane perforasyonu gibi komplikasyonları mevcuttur. Mesaneyle ilişkili yanlış pasajı olan olgu sunulacaktır. Kronik Böbrek Yetmezliği nedeniyle dış merkezde takipli temiz aralıklı kataterizasyon yapılan 6 yaşındaki erkek hasta katater takılamaması şikayeti ile kliniğimize müracat etti. Fizik muayenede gelişme geriliği bulunan hastanın Hgb 9.2 g/dL, üre 106 mg/dL, kreatinin 2.9mg/dL bulundu. Sistoskopide mesaneyle ilişkili false üretra ve bilateral vezikoüreteral reflü görüldü. Hastaya ayrı bir seansta Mitrofanoff prosedürü uygulandı. Kataterizasyon yapılamayan hastalarda yanlış pasaj akılda tutulmalıdır.

Video Presentation - 10

Double Uretra: A Rare Complication of Clean Intermittent Urinary Catheterization

İ Çiftçi, M Gündüz, T Sekmenli

Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Clean Intermittent Urinary Catheterization has complications such as urinary tract infection, urethral stricture, urethral bleeding, false passage, and bladder perforation. We will present a case with a false passageway associated with bladder. A 6-year-old male patient who underwent clean intermittent catheterization due to Chronic Renal Failure applied to the clinic with the complaint of not having a catheter. He had 9.2 g / dL of Hgb, 106 mg / dL of urea and 2.9 mg / dL of creatinine in the patient with developmental retardation on physical examination. Cystoscopy revealed false urethra associated with the bladder and bilateral vesicoureteral reflux. Mitrofanoff procedure was applied to the patient in next operation. Incorrect passage should be kept in mind in patients who are unable to catheterize.

Kapat