Sözlü Sunum - 70

Çocuk ve adölesan over kitlelerinde uzun dönem cerrahi sonuçların değerlendirilmesi

B Toker Kurtmen, Z Dökümcü, E Divarcı, G Özok, O Ergün, A Çelik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:  Bu çalışmada çocukluk çağında over kitlesi nedeniyle ameliyat edilen olguların uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: 1995-2015 yılları arasında over kitlesi nedeniyle kliniğimizde ameliyat edilmiş olguların dosyaları ve hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olguların demografik verileri, klinik, operasyon, histopatolojik bulguları ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: 85 olguya 90 operasyon uygulandı. Ortalama operasyon yaşı 13,3±3,8 yaştı. Operasyonların  %30’u (n=27) karın ağrısı şikayeti ile acil olarak uygulandı. Elektif 73 operasyonun öncesinde ise olguların %31,5’inde (n=23) karın ağrısı,  %9,6’sında  (n=7) adet düzensizliği, %8,2’sinde (n=6) karında şişlik şikayeti mevcuttu. %32,2’sinde  (n=29) fizik muayenelerinde ele gelen kitle, %17,8’inde (n=16) CA-125 yüksekliği saptandı. Tanı için olguların tamamında  abdominal US,  %62,2’sinde ise (n=56) BT ya da MRG gerekti. 

Olguların %84,7’si (n=72) benign, %15,3’ü (n=13) malign over kitlesi nedeniyle opere edildi. Benign kitlelerinin %72,2’sine over koruyucu cerrahi (OKC) uygulanabildi. En sık görülen benign kitle matür kistik teratom (MKT) (%54,2), en sık görülen malign kitle ise mikst germ hücreli over tümörüydü (%30,8). Bir olguya gonadoblastom sebebiyle senkron bilateral ooferektomi uygulandı.

Uzun dönem takiplerinde disgerminom ve mikst germ tümör nedeniyle ooferektomi uygulanan iki olguya asenkron metakron tümör nedeniyle erişkin çağında kontralateral ooferektomi uygulandığı saptandı. MKT’ larda asenkron metakron kitle %5,1, ipsilateral nüks kitle %5,1 oranlarında saptandı. MKT olgularında OKC ve ooferektomi arasında ipsilateral nüks ve asenkron metakron teratom oranlarında anlamlı farklılık bulunmadı. Unilateral ooferektomi ve OKC uygulanan gruplar arasında olguların sorgulanma yaşları arasında arasında anlamlı farklılık bulunmadı. OKC grubunda metroraji (%54,1) ve dismenore (%51,4) şikayetleri, ooferektomi grubuna göre anlamlı olarak daha fazla saptandı. İki grup arasında gebe kalabilme başarısı ve kan hormon değerleri açısından istatistiksel farklılık bulunmadı (p=1,00).

Sonuç: Over kitlelerinde uygulanan ooferektomi ve OKC arasında fertilite açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak OKC grubunda dismenore ve metroraji şikayetleri ooferektomi grubuna göre daha fazla saptanmıştır.  MKT nedeniyle ooferektomi uygulanan olgularda, kontralateral benzer kitle olasılığı OKC grubuna göre daha yüksek değildir.

Oral Presentation - 70

Assessment of long-term surgical outcomes in ovarian tumors in children and adolescents

B Toker Kurtmen, Z Dökümcü, E Divarcı, G Özok, O Ergün, A Çelik

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Objective:In this study, it was aimed to evaluate the long term results of the cases who were operated due to ovarian tumor in childhood.

Methods:Patients and hospital records of patients who underwent surgery in our clinic between 1995 and 2015 were reviewed retrospectively. Demographic data, clinical, operative, histopathologic findings and long term results of the cases were evaluated.

Results:90 operations were performed on 85 patients. The mean age of operation was 13.3 ± 3.8 years. 30%(n = 27) of operations were performed urgently with abdominal pain complaint. Above the elective 73 operation, 31.5% (n = 23) had abdominal pain, 9.6%(n = 7) had irregular menses, 8.2%(n = 6) had palpabl mass. 32.2%(n = 29) of patients mass was found in physical examination, and in 17.8%(n = 16) CA-125 were elevated. All cases underwent abdominal US and 62.2%(n = 56) of them required CT or MRI for diagnosis.

84.7%(n = 72) of the cases were benign and 15.3%(n = 13) were malignant. Over-conservative surgery(OCS) could be performed in 72.2% of benign masses. The most common benign mass was cystic teratoma(MCT)(54.2%) and malignant mass was mixed ovarian germ cell tumor(30.8%). One patient underwent synchronous bilateral oophorectomy due to gonadoblastoma.

In long-term follow-ups patients who underwent oophorectomy due to disgerminoma and mixed germ tumor were undergone contralateral oophorectomy due to asynchronous metachronous tumor in adulthood. Asynchronous contralateral mass was found in 5.1% and ipsilateral recurrence in 5.1%. There was no difference in rates of ipsilateral recurrence and asynchronous metachronous teratoma between OCS and oophorectomy in MCT. There was no difference between the age of interrogation of in groups. Metrorrhagia(54.1%) and dysmenorrhea(51.4%) in OCS group were higher than oophorectomy group. There was no difference between two groups in pregnancy success and blood hormone levels(p = 1.00).

Conclusion:There was no difference between oophorectomy and OCS in terms of fertility. However, in the OCS group, dysmenorrhea and metrorrhagia were more frequent than oophorectomy. In oophorectomy group, the contralateral similar mass in MCT isn't higher than OCS group.

Kapat