Poster - 93

Süperior sternal kleftli bir yenidoğanda primer onarım: Olgu sunumu

G Şakul, E Divarcı, Z Dökümcü, C Özcan, HA Erdener

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Sternal kleft, toraks duvarının nadir görülen bir konjenital orta hat deformitesidir. İnkomplet superior sternal kleft en sık görülen formudur. Bu çalışmada superior sternal kleftin neonatal dönemde primer onarımı olgusunun sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu: 5 günlük kız olgu superior sternal kleft tanısı ile kliniğimize refere edildi. Ultrason ve EKO dahil rutin operasyon öncesi tetkikleri yapıldı. Major kardiak defekt veya solid organ patolojisi izlenmedi. Anterior toraks duvarının kollapsına bağlı solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine 6 günlükken opere edildi. Operasyonda bilateral sternal barlar, plevra, perikard ve mediastinal dokuları içeren etraf dokudan serbestlendi. Primer kapanışa imkan sağlaması için sternal kemik alt ucu V- şeklinde eksize edildi. Orta hatta sternal barları yaklaştırmak için bilateral sternoklavikuler eklemleri ayırmak gerekti. Operasyonda yama ya da greft kullanılmadı. Defekt 2/0 polydiaxone sütürler ile primer tek tek onarıldı. Postoperatif seromayı önlemek için subkutanöz dren yerleştirildi. Olgu bir gün boyunca kürarize ventilatör desteğinde izlendi. Mediastinal kısıtlanmaya bağlı ameliyat sonrası kardiyak veya solunumsal disfonksiyon gözlenmedi. Cerrahi onarım fonksiyonel ve kozmetik olarak iyi sonuçlandı.

Sonuç: Sternal kleft mezenkimal hücrelerin ventralde füzyon defektinden kaynaklanan bir malformasyondur. Cerrahi prosedür kardiak görüntülemeler ile eşlik eden malformasyonlar ekarte edildikten sonra gerçekleştirilmelidir. Cerrahi onarım, toraks duvarı fleksibilitesinden faydalanmak için yenidoğan döneminde yapılabilmektedir.

Poster - 93

Primary repair of superior sternal cleft in a neonate: Case report

G Şakul, E Divarcı, Z Dökümcü, C Özcan, HA Erdener

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: Sternal cleft is a rare congenital midline deformity of chest wall.  Incomplete superior sternal cleft is the most frequent form. We aimed to present a case with superior sternal cleft repaired primarily in the neonatal period.

Case Report: A 5 days old female referred to our clinic as superior sternal cleft. Patient underwent routine pre-operative studies as ultrasonography and echocardiography. No major cardiac defects or solid organ pathologies had been detected preoperatively. Patient had respiratory distress due to collapse of anterior chest wall. Therefore, patient underwent surgery at the 6th day of birth. At the operation, two sternal bars were released from underlying tissue, pericardium, pleura and mediastinal tissues. We excised a V-formed shaped sternal bone from the bottom of the defect to facilitate primary closure. We had to free sternal bodies from sternoclavicular junctions on both sides to approximate the sternal defect at midline. No patches or grafts were required during closure. The superior sternal defect was closed primarily by separated 2/0 polydiaxone sutures. We placed a subcutaneous drain to prevent postoperative seroma. Patient had been curarized and respirated by ventilator for one day postoperatively.  There had been no cardiac or respiratory dysfunction due to the restriction of mediastinum in postoperative period. The surgical repair resulted with good functional and cosmetic results.

Conclusion: Sternal cleft is a malformation which caused by the defective embryologic fusion of mesenchymal cells in the ventral midline. Surgical procedures should be performed after cardiac imaging to rule out associated malformations. Surgical repair is recommended in early weeks of infancy to take advantage of flexibility of chest wall.

Kapat