Sözlü Sunum - 30

Türkiye Ulusal Özofagus Kayıt Sisteminde 1. Yılını tamamlamış hastaların verilerinin incelenmesi

B Fırıncı*, G Göllü Bahadır**, Ç Ulukaya Durakbaşa***, T Soyer****, İ Akkoyun*****, E Divarcı******, Ö Özden*******, A Karaman********, Cİ Öztorun*********, HS Yalçın Cömert**********, G Topuzlu Tekant***********, H İlhan************, M Günaydın*************, A Şengün**************, B Erginel***************, Ü Güvenç****************

*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
*****Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
******Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
*******Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
********Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara
*********Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**********Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
***********İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
************Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
*************Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
**************Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA
***************Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
****************Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Türkiye Ulusal Özofagus Atrezisi Kayıt Sisteminde  (TUÖAKS) 1. Yılını tamamlamış olan hastaların verilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Mart 2016- Temmuz 2017 yılları arasında TUÖAKS’nde 1. Yılı tamamlanan ve sağ kalan olgular yaş, cinsiyet, demografik özellikler, atrezi tipi, ek anomaliler, tanı yöntemleri ve tedavi sonuçları açısından incelenmiştir. 

Bulgular: TUÖAKS’a 19 merkezden veri akışı olup bunlardan 1.Yılını doldurmuş olanlar 13 merkeze aittir. 13 merkeze ait 1.Yılını doldurmuş 39 olgu incelenmiştir.Erkek kız oranı 20/19, ortalama doğum ağırlığı 2401,6 g (1260-3625 g), boy 44,6 cm’dir (40-50 cm). Doğum haftası ortalaması 36,6 hafta (29-41 hafta), anne yaşı ortalama 27,58 yıl (18-42 yıl)‘dır. Atrezi tipi dağılımı Tip A %23,07 (n=9), Tip B %2,56 (n=1), Tip C %71,79 (n=28) ve Tip D %2,56 (n=1)’dır. Prenatal öntanı oranı %46,15’dir. Ek anomali sıklığı %69,23’dir. En sık görülen ek anomaliler kardiyak (%53,84), renal (%20,51) anorektal (%15,38) anomalilerdir. Hastaların %71,79’una (n=28) primer anastomoz yapılmıştır. Hastaların 12 sinde gergin anastomoz öyküsü vardır. İki özofagus segmenti arası mesafe ortalama 2.5 (1-5) vertebradır. Birer olguda mide çekilmesi, servikal özofagostomi ve kolon transpozisyonu yapılmıştır. Non-invazif ventilasyon süresi ortalama 4 (1-16) gün olup 12 hastaya uygulanmıştır. Olguların 15’inde gastrostomi uygulanmıştır. 5 hastaya bronkoskopi uygulanmış olup bunların 3’ünde fistülsüz özofagus atrezisi, 2’sinde ise distal TÖF tespit edilmiştir.1.yılın sonunda 14 hastada darlık tespit edilmiş ve dilatasyonlar uygulanmıştır. 7 hastada kanıtlanmış gastroözofageal reflü tespit edilmiş ve 3 hastaya cerrahi anti reflü tedavisi uygulanmıştır. 1.yılın sonunda hastaların %77’si yaşına uygun beslenebilir durumda olup, 9 hasta ise yaşına uygun diyet ile beslenememiştir. 7 hastada tüple enteral beslenme yapıldığı tespit edilmiştir. Hastaların %30’u çeşitli solunum problemi nedeni ile ilgili tedavi edildiği tespit edilmiştir.

Sonuç: TUÖAKS verilerine göre ülkemizde bazı özofagus atrezili olguların uzun dönem takiplerinde beslenme ve solunumsal sorunların devam ettiği görülmektedir.

Oral Presentation - 30

Examination of data of the patients who completed the first year of Turkish esophageal atresia registry

B Fırıncı*, G Göllü Bahadır**, Ç Ulukaya Durakbaşa***, T Soyer****, İ Akkoyun*****, E Divarcı******, Ö Özden*******, A Karaman********, Cİ Öztorun*********, HS Yalçın Cömert**********, G Topuzlu Tekant***********, H İlhan************, M Günaydın*************, A Şengün**************, B Erginel***************, Ü Güvenç****************

*Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
****Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
*****Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey
******Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
*******Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
********Ministry of Health Dr Sami Ulus Children's Hospital, Ankara
*********University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**********Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon
*********** Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
************Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
*************Ondokuz Mayıs University department of Pediatric Surgery
**************Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
***************Department of Pediatric Surgery, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
****************Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Aim: To examine the first year data of the patients who completed the first year of Turkish Esophageal Atresia Registry (TEAR).

Methods: Patients who completed the first year of TEAR between March-2016/july-2017 were evaluated for age, sex, demographic features, atresia type, diagnostic methods,  results of surgical treatment.

Results: Data flows from 19 centers to TEAR. 39 cases from 13 centers that have complated  the first year of TEAR were examined. Male-female ratio 20/19, mean birthweight 2401.6 g (1260-3625),height 44.6 cm. Mean gestational week 36,6 weeks (29-41), mother age 27,58 years (18-42). The types of atresia  %23,07 (n=9)-A, %2,56 (n=1)-B, %71,79 (n=28)-C and %2,56 (n=1)-D. Prenatal diagnosis was obtained in 46,15% of cases. The incidance of associated anomalies had been 69,23%, most common anomalies was cardiac (53.84%), renal (20,51%) and anorectal (15,38%). Primary anastomosis was performed %71,79. The 12 of the patients had strained anastomosis history.  The mean gap between two esophageus segment was 2.5 (1-5) vertebral body. Each of Gastric pull-up, colonic interposition and cervical esophagsotomy was observed on one different patient. Non-invasive ventilation was performed to 12 patient with a mean duration of 4(1-16) days. Gastrostomy had been performed in 15 of the cases. Five patients had undergone bronchoscopy; 3 of them had fistula-free esophageal atresia, 2 of them had distal TEF. Dilatation performed to14 patients due to stenosis. Gastroesophageal reflux was detected in 7 patients and surgical treatment was performed to 3 of them. At the and of the first year %77 of the patients were able to feed  properly, while 9 patients not. Seven patients had enteral feeding with a tube.  30% of the patients had been treated with various respiratory problems.

Conclusion; According to TEAR data, in the long term follow-up of some esophageal atresia cases it is observed that country nutrition and respiratory problems continue.   

Kapat