Sözlü Sunum - 73

Hipospadias Cerrahisi Öncesi Uygulanan Hormon Stimülasyon Tedavisinin Etkinliği: Deneysel Çalışma

Ö Çöloğlu*, M Alkan*, EB Kılıç**, Ş Erdoğan**

*Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü

Amaç

         Hipospadias cerrahisinde penis büyüklüğünü ve doku gelişimini arttırmak için hormon stimülasyon tedavileri (HST) kullanılmaktadır. Hormon preperatının seçimi, tedavi süresi ve cerrahinin zamanlaması tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, hayvan modelinde hormon stimülasyon tedavisinin oluşturduğu yapısal ve histopatolojik değişiklikleri gözlemlemek, tedavi sonrası en ideal cerrahi tedavi zamanını öngörmektir.

 

Gereç ve Yöntem

         Wistar Albino cinsi 50 adet sıçan kullanıldı. Parenteral human koryonik gonadotropini (pHCG), parenteral testosteron (pT), topikal dihidrotestosteron (tT), parenteral ile topikal tedavinin kontrol grupları olarak 5 gruba ayrıldı. Uygulama başlangıcında, boyunca ve sonrasında penis çapı ve uzunluğu haftalık ölçüldü. 0, 1, 3, 6, 7 ve 8. haftalarda prepusyumdan biyopsiler alındı. Damarlanma artışı, epitel kalınlığı, inflamasyon ve fibrozis açısından değerlendirildi.

 

Bulgular

         pHCG verilen grupta penis uzunluğunun % 56, çapının % 58 ve damar sayısının ise % 84 arttığı, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir. İnflamasyon skorunun çalışmanın 3 ile 7. haftaları arasında, fibrozis skorunun 3 ile 6. haftalar arasında düşük olduğu tespit edildi.

         pT verilen grupta penis uzunluğunun % 62,  çapının % 59,8 ve damar sayısının ise % 109 oranında arttığı, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir. Prepusyum biyopsisindeki damar sayısı ve epitel kalınlığında anlamlı artış meydana geldi. Fibrozis skorunun çalışmanın 3 ile 7. haftalar arasında düşük olduğu tespit edildi.

         tT verilen grupta penis uzunluğunda % 46, çapında % 59 ve damar sayısında ise % 100 oranında artış gerçekleşmiştir. Penis uzunluğu ve damar sayısındaki artışlar topikal kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıdır. Fibrozis skoru çalışmanın 3. haftasında yüksek bulunmuştur.

 

Sonuç

         HST’ nin, penis boyutlarını ve doku kalitesini artırmakta yararlı olduğu, en etkili olanın parenteral testosteron olduğu gözlenmiştir. Tedavi sonrası cerrahi onarım için en elverişli dönemin; penis ebatlarının en büyük ve dokuların histopatolojik açıdan en iyi durumda olduğu dönem olan; ilaç uygulamasından sonra pHCG grubunda 4, pT grubunda 7, tT grubunda 1 haftadan sonra olduğu düşünülmüştür.

Oral Presentation - 73

Efficiency of Hormone Stimulation Treatment Before Hypospadias Surgery: Experimental Study

Ö Çöloğlu*, M Alkan*, EB Kılıç**, Ş Erdoğan**

*Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pathology

Aim: Aim of  this study, is to observe structural and histopathologic changes of hormone stimulation therapy (HST) methods in the animal model and decide on the ideal surgical time period after HST.

Material and method: 50 Wistar Albino rats were used. Rats were divided into 5 groups as parenteral human chorionic gonadotropin group (pHCG), parenteral testosterone (pT) group, topical dihydrotestosterone (tT) group, parenteral group and topical treatment control group. Penis diameter and length were measured weekly at the beginning, throughout and after the application. Biopsies were taken from preputium for histopathologic examination at 0, 1, 3, 6, 7 and 8th weeks. Biopsies were evaluated for vascularity, epithelial thickness, inflammation and fibrosis.

Results: In the group of pHCG; an increase of 56% in penile length, 58% in penile diameter and 84% in number of vessels was achieved. İnflamation score between third and seventh weeks, fibrosis score between third and sixth weeks was found to be low.

In the pT group, an increase of 62% in the penile length, 59,8% in diameter and 109% in the number of vessels was observed. Epithelial thickness score was found to be high. Fibrosis score was found to be low between 3 and 7 weeks of study.

In the tT group, an increase of 46% in the penile length, 59% in the penile diameter and 100% in the number of vessels was observed. Fibrosis score was found to be statistically significantly higher in the third week of study.

Conclusion: Parenteral testesterone is the most effective among these hormone stimulation treatment regimens. The best time for surgical repair starting from the end of drug administration is, after the 4th week in pHCG group, after the 7th week in pT group and after the 1st week in tT group.

Kapat