Poster - 56

Adölesan kız olguda karında dev kitle nedeni: uterus leimyomu

VS Şahin*, Cİ Öztorun**, D Güney*, AS Oğuz Erdoğan***, MN Azılı*, E Şenel**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Uterus leimyomları kadın genital sisteminin en sık görülen tümörleri olmasına rağmen adolesanlarda nadir olarak görülmektedir. Bu yaş grubundaki bu tümörlerin biyoloji davranışları bilinmez ancak tedaviye yanıtları iyidir.

Olgu: Ondört yaşında kız hasta, son altı aydır olan karında şişlik şikâyetiyle dış merkeze başvurmuş. Yapılan tetkiklerde batın ultrasonografisinde orta hatta uterus ile sınırları net ayrılamayan 12x10x16 cm boyutlarında kitle tespit edilmiş. Pelvik MR da batın içerisinde mesaneyi inferiora basılayan, uterusu sağa basılayarak incelten, sağ overi posteroinferiora basılayan 10x17x18 cm boyutlarda kapsüllü, periferde birkaç adet kistik alan seçilen solid kistik lezyon izlenmesi üzerine hasta kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenesinde göbek altından pubise kadar uzanan sert fikse 15 cm lik kitle palpe edildi. Hormon analizlerinde CA125 yüksek tespit edildi (CA125: 450). Operasyonda pelvisi dolduran uterus ön duvarı ile yakın komşulukta uterus, sağ ve sol overi sağa doğru iten retroperiton kaynaklı olduğu düşünülen yaklaşık 15x20x20 cm boyutlu kitle görüldü. Kitle çevre dokulara, tüpler ve uterusa invaze idi. Overler,tüpler, uterus, mesane korunarak, keskin ve künt disseksiyonlarla kitle eksize edilerek myomektomi yapıldı. Her iki over, tuba, uterus, mesane, üreter görüldü ve salim oldukları tespit edildi. Hasta post op serviste takip edildi. Post op 1.gün oral verildi. Post op 3.gün hasta taburcu edildi. Patolojik incelemesi, uterusdan köken alan leimyom nodulu olarak raporlandı. Post op 3.ay kontrollerinde yapılan ultrasonografisinde her iki over ve uterus da patoloji görülmedi.

Tartışma: Leimyomlar adölesanlarda nadir görülür. Sıklıkla klinik olarak karında ele gelen dev kitle ile başvururlar; karın ağrısı, sırt ağrısı, karında şişlik ve anormal menstruel kanama şikâyeti ile de başvurabilirler. Adölseanlarda leimyom boyutları 7 ile 30 cm aralığındadır. Adölesanlarda leimyosarkom çok nadir görülür. Erişkin leimyomlarda medikal tedavi, uterin arter embolizasyonuve cerrahi tedavi gibi çok çeşitli tedavi seçenekleri olmasına rağmen adölesanlarda leimyomun tedavisi fertilitesi korunarak yapılan myomektomidir. Myomektomi sonrası rekürren çok nadirdir, ancak adölesan boyunca hastaların takibi yapılmalıdır .

Sonuç: Adölesan kızlarda karın ağrısı ve ele gelen kitlelerde ayırıcı tanıda nadir de olsa uterus leimyomları düşünülmeli ve buna yönelik tetkikler yapılmalıdır.

Poster - 56

Abdominal giant mass in adolescent girl: uterine leiomyoma

VS Şahin*, Cİ Öztorun**, D Güney*, AS Oğuz Erdoğan***, MN Azılı*, E Şenel**

*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pathology Clinic

Introduction: Although uterine leiomyomas are the most common tumors of the female genital tract, they are rarely seen in adolescents. The biologic behavior of these tumors in this age group is unknown, but the response to treatment is good

Case report : A 14-year-old girl was admitted to the another clinic with complaints of abdominal swelling for the last six months. Ultrasonography of the abdomen revealed a 12x10x16 cm mass on the midline that uterus could not be separated clearly.The patient directed to our clinic with Pelvic MRI revealed a solid cystic lesion measuring 10x17x18 cm which extended from the bladder and compress the uterus to the right and right over to posteroinferior region. Capsule and cystic areas on peripheral of lesion is seen.On the physical examination, there was a 15 cm fixed firm mass extending from umblicus to the pubis. Hormone analyzes revealed high CA125 (CA125: 450). At surgical exploration, a mass of approximately 15x20x20 cm, which is thought originating from retroperiton and that pushes both ovaries to the right, is adjacent of anterior uterine wall,is occupying pelvis. the mass was invasive to tubes, adjacent tissues and uterus. Myomectomy was performed by excising the mass with sharp and blunt dissections and preserving the ovaries, tubes, uterus, and bladder. Both ovaries, tubes, uterus, bladder, ureter were seen and safe. The patient was followed up post-operatively. The patient began oral feeding on the first day . On postop 3. day she was discharged. Pathologic result was reported as leiomyoma nodule originating from the uterus. Ultrasonography performed at post op 3.month controls showed no pathology in both ovaries and uterus.

Discussion: Leimyomas are rare in adolescents. They frequently present with a giant mass that is palpable.Patients generally apply to the hospital with abdominal pain, back pain, swelling of the abdomen and abnormal menstrual bleeding. In adolescents, the leiomyom size ranges from 7 to 30 cm. Leiomyosarcoma is very rare in adolescents. Although there are various treatment options such as medical treatment in adult leiomyomas such as uterine artery embolization and surgical treatment but leiomyoma treatment in adolescents is myomectomy preserved fertility. Recurrence after myomectomy is very rare, but patients should be followed up along the adolescent

Conclusion: Uterine leiomyomas should be considered in the differential diagnosis of abdominal pain and abdominal masses in adolescent girls extremely rare, and studies should be done for this.

Kapat