Poster - 11

Suriyeli Göçmenlerin Çocuk Cerrahisi’ne Yansımaları

M Gündüz, T Sekmenli, İ Çiftçi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Suriyedeki savaş başladığından beri birçok Suriyeli göçmen ülkemizde tedavi edilmiştir. Kliniğmizde opere edilen hastaları sunmayı amaçladık.

Metod

Klinğimizde Haziran 2014 ve Mart 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen Suriyeli göçmen çocukların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, tanı ve tedavileri kaydedildi.

Sonuçlar

Genel anestezi altında 13 erkek 4 kız hastanın ameliyat edildiği görüldü. 4’ünde (%23.5) yenidoğan patlojisi , 3’ünde (%17.6)  inguinal bölge patolojisi, 3’ünde (%17.6)  tümör, 2’sinde (%11.7) ürolojik problem, 2’sinde (%11.7) gastrointestinal patoloji, 1 hastada (%5.8) lenfanjiom, 1 (%5.8) hastada nüks diyafragma hernisi mevcut olup  1 (%5.8) hastanın da travma tanısıyla opera edildiği görüldü. Multiple konjenital anomalili hasta ve travma nedeniyle ameliyat edilen hastalar kaybedildi.

Sonuç

Savaşlar ve sonuçları tüm insanları özellikle çocukları etkilemektedir. Sınır illerimizdeki çocuk cerrahisi uzmanları gibi ülkemizdeki tüm çocuk cerrahisi uzmanları bu çocuklarla ilgili olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerdir.

Poster - 11

Reflection of Syrian Refugees to Rediatric Surgery

M Gündüz, T Sekmenli, İ Çiftçi

Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Purpose

Since the war began many of Syrian refugees were treated in our country. We aimed to evaluate pediatric surgical outcomes of these children in a our department

Methods

Syrian refugees who were operated at the Pediatric Surgery Department of our hospital between June 2014 and March 2017 were evaluated retrospectively. Age,gender, diagnosis, and treatment were recorded.

Results

We operated thirteen male and four female patients under general anesthesia. 4 (%23.5)  of them had newborn pathologies, 3 (%17.6)  had inguinal pathology, 3 (%17.6)  had tumor, 2 (%11.7) had urological disorders, 2 (%11.7) had gastrointestinal pathology, 1 (%5.8) had lymphangioma, 1 (%5.8) had nux diaphragmatic hernia and 1 (%5.8) was operated due to trauma. Patients with trauma and mutiple congenital anomalies were died. And others were treated succesfully

Conclusions

Wars and natural disaster effects humans and especially children. Like the pediatric surgeons in the border, all the pediatric surgeons in our country will continue to do their best with regard to these children.

Kapat