Video Sunum - 9

Mesane Botulinum A Enjeksiyonunda Farklı Bir Yöntem: Sirküler Uygulama

Ş Emre*, EA Kırlı**, M Eliçevik**, SNC Büyükünal*, H Emir**, S Celayir*

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Giriş:

Çocukluk çağı medikal tedaviye dirençli nöropatik mesane olgularında botulinum toksin A enjeksiyonu tedavi seçeneğidir. Güncel uygulama sistoskopi eşliğinde posterior duvara trigon ve üreter traselerine dikkat edilerek yapılmaktadır. Bu bildirinin amacı uygulama yapılan bir olgu üzerinden mesane sirküler botulinum A enjeksiyonu yöntemini tanımlamaktır.

 Hasta ve Yöntem:

Yedi yaşında spina bifida nedeni ile ameliyat edilmiş olan olgu, nöropatik mesane nedeni ile medikal tedavi almaktadır. Uygulama öncesinde üst sistem ultrasonografik (USG) olarak normaldir. Videoürodinamik incelemede (VUD) düşük  kapasiteli hipokompliyan mesanesi olduğu tespit edilmiştir. Aşırı aktif detrusör kontraksiyonları görüntülenmiştir. İdrar kaçırma şikayeti olmayan olgu aralıklı patern ile işemektedir. İşeme sonrası rezidü kalmaktadır. Olguya botulinum A enjeksiyonu tanımlanan yöntemle sistoskopik olarak mesane posterioruna trigon ve üreter traselerine denk gelmeyecek şekilde ışınsal tarzda uygulanmıştır. Sonrasında Crede manevrası yardımı ile sistoskop anterior duvarı görecek şekilde ayarlanmıştır. Uygulama anterior mesane duvarına da enjeksiyon yapılarak tamamlanmıştır. Erken dönem üriner USG incelemesi normaldir. 3 ay sonra yapılan VUD incelemede mesane kapasitesinin ve kompliansın arttığı ancak over aşırı aktif kontraksiyonların devam ettiği görülmüştür. Plato işeme paternine sahip olgunun işeme sonrası rezidü idrarı kalmamaktadır.

 Sonuç

Güncel uygulamada Botulinum Toksin A enjeksiyonu sadece posterior ve lateral duvarlara uygulanmaktadır. Tanımlanan botulinum uygulaması ile anterior duvara da enjeksiyon yapılmasıyla tüm detrussor kasında gevşeme sağlanabileceği düşünülmektedir. Hasta sayısının arttırılması iki yöntemin sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlayacaktır.

Video Presentation - 9

A Different Method of Botulin Injection to Urinary Bladder: Circular Injection

Ş Emre*, EA Kırlı**, M Eliçevik**, SNC Büyükünal*, H Emir**, S Celayir*

* Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Introduction:

Botulinum toxin A injection is a treatment method for medically resistant neuropathic bladder during childhood. Recent application is performed to posterior wall of bladder with prevention of trigon and trace of ureter under cystoscopy visualization. The purpose of this presentation is to define circular botulin injection method to a case.

 Patient and Method:

7 – year – old patient, who had been previously operated because of spina bifida, was under follow up with medical treatment. Upper system ultrasonography (USG) was normal before injection. Videourodynamics (VUD) test revealed hypo compliant urinary bladder with reduced capacity. Overactive detrusor muscle contractions were detected. The patient without urinary incontinence can urinate with intermittent pattern. Post voiding residual volume was detected. Linear administration of Botulinum A toxin to posterior wall of bladder avoiding trigon and trace of ureter injection under defined cystoscopic method was performed. Anterior wall was visualised then with Crede maneuver under cystoscopy. The procedure was completed with injection to anterior wall of bladder. Immediate postoperative USG was normal. However later VUD test revealed improved capacity of bladder and compliance, overactive contractions were still existing. Patient has a characteristic plateau pattern of urinate without post voiding residual volume.

 Conclusion

Recently Botulinum Toxin A is injected only to posterior and lateral walls. Presented method including additional injection to anterior wall offers relaxation on whole detrusor muscle. Larger series enable comparison of two methods.

Kapat