Sözlü Sunum - 64

RATLARDA BÖBREĞİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA CORDYCEPS’İN ETKİSİ

B Aydoğdu*, MH Okur*, E Basuguy**, S Arslan***, MŞ Arslan***, H Zeytun***, S Otçu*

*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır
**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD Ürodinami Ünitesi, Diyarbakır
***Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Giriş

Renal iskemi reperfuzyon hasarı akut bobrek yetmezliginin temel sebebidir Çalışmamızın amacı böbrekte I/R oluşturulan rat modeli üzerine Cordycepinin histopatolojik ve biyokimyasal değişikliklerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler

Otuz adet erkek Wistar Albino rat her biri 10 rattan oluşmak üzere 3 gruba ayrıldıTüm gruplara sağ nefrektomi yapıldıktan sonra 6 saat sonra sol nefrektomi yapıldı.

Grup 1'de sağ nefrektomiden 6 saat sonra sol nefrektomi uygulandı. Grup  II sol renal artere 60 dakika travmatik olmayan damar klempi konuldu. Daha sonra klemp açılarak sol böbrek 6 saat süreyle reperfüzyona bırakıldı. İskemiden 30 dakika ve reperfüzyondan hemen önce olmak üzere toplam 2 kez serum fizyolojik periton içine verildi. Grup III ise  İskemiden 30 dakika ve reperfüzyondan hemen önce olmak üzere toplam 2 kez 10mg/kg periton içine Cordyceps verildi. Altı saatlik reperfüzyonu takiben sıçanların tamamı yüksek doz anestetik ajan ile sakrifiye edildi. Alınan kan ve doku örneği biyokimyasal değişkenler olan doku IL1, IL6, TNFAlfa, Total oksidan aktivite (TOS) ve Total antioksidan aktivite (TAS)  için biyokimya laboratuarı için, kalan doku da histokimyasal inceleme için patoloji laboratuarı için hazırlandı.

Bulgular:

Kan biyokimyasında IL- 1 Beta, TOS ve TNF alfa, Grup 2 de arttığı, Cordycepin grubunda ise azaldığı görüldü. Gruplar arası karşılaştırmada IL- 1 Beta ve TOS değerinde Grup 2  ile Grup 3 karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda düşme tespit edildi (p<0.05).

 

Doku  biyokimyasında IL- 1 Beta, IL 6, TOS, TNF alfa ve MDA Grup 2 de   arttığı, Grup 3  ise azaldığı görüldü. Gruplar arası karşılaştırmada IL- 1 Beta, TOS, TNF alfa ve MDA değerinde Grup 2  ile Grup 3 karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda düşme tespit edildi (p<0.05).

Kan ve doku TAS değerinde Grup1 de  göre  Grup 2 de azalma, Grup 3 de  ise artma tespit edildi. Gruplar arası karşılaştırmada Grup 2 ile Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı oranda artma görüldü (p<0.05).

 Histopatolojik değerlendirmede, grup 2 de sol böbrek tübülüs epitellerinde vakuoler değişiklik ve tübülüs epitel hücrelerinde kayıplar izlenir iken.  Grup 3 de böbrek dokusunda tübül epitellerinde vakuolizasyonda azalma olduğu istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (P<0.005)

Sonuç:  Cordycepin Böbrek üzerine olumlu yönde etkisi olduğu saptandı.

Oral Presentation - 64

THE IMPACT OF CORDYCEPIN ON RENAL ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY IN RATS

B Aydoğdu*, MH Okur*, E Basuguy**, S Arslan***, MŞ Arslan***, H Zeytun***, S Otçu*

*Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır
**Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section on Pediatric Urology Urodynamics Unit, Diyarbakır
***Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Introduction:

Renal ischemia/reperfusion (I/R) injury is the main cause of acute kidney injury. The aim of this study is to investigate the impact of Cordycepin in the renal I/R injury on the rat model

Material and Methods:

Thirty male Wistar Albino rats were randomly divided into three groups and each group was consisted of ten rats. All groups underwent to right nephrectomy. Separately, the group 1 underwent left nephrectomy 6 hours after right nephrectomy. In group 2 and group 3, the left renal artery was clamped for 60 minutes by noninvasive vascular clip. Then, blood flow was released and the left kidney was perfused for 6 hours in both groups. In group 2, isotonic solution was supplied through the intraperitoneal  route 30 min before ischemia induction and shortly before reperfusion. In group 3, Cordycepin (10 mg/kg) was injected through the intraperitoneal route 30 min before ischemia induction and shortly before reperfusion. After 6 hours reperfusion, all rats was sacrificed under high dose anesthesia. Blood was collected for biochemical assessment of IL-1 beta, IL-6, TNF-Alfa, total oxidant activity (TOA) and total anti-oxidant activity (TAA). Kidneys were stored properly for histochemical assessment in pathology lab.

 

 

Results:

In comparison with group 1, blood IL-1 Beta, IL-6, TNF-Alfa, TOA and TAA level elevated in group 2; however, these parameters decreased in group 3.   While group 2 was contrasted with group 3, it was observed that IL-1 Beta and TOA levels were significantly lower in group 3. (p<0.05)

Tissue biochemical assessment revealed increased IL-1 Beta, IL-6, TNF-Alfa, TOA, TAA and MDA levels in group 2 in comparison with group 1; however, these parameters were found decreased in group 3. While group 2 was contrasted with group 3, IL-1 Beta, TNF-Alfa, TOA and malondialdehyde (MDA) levels were significantly lower in group 3. (p<0.05)

Tissue and blood TAS levels increased in group 3, but decreased in group 2 in comparison with group 1. This parameter was significantly higher in group 3 in comparison with group 2. (p<0.05)

Histopathologic assessment demonstrated that left renal tubular epithelial cell vacuolization and death in group 2. However, left renal tubular epithelial cell vacuolization was significantly lower in group 3 in comparison with group 2. (p<0.005)

Conclusion:

This study showed that Cordycepin has positive impacts on renal ischemia-reperfusion injury.

Kapat