Poster - 64

Laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz: 20 olgu

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Laparoskopik kolesistektomi çoğu çocuk cerrahisi kliniğinde standart bir cerrahi yaklaşım haline gelmiştir. Çalışmamızda kolelithiazisli çocuklarda laparoskopik kolesistektominin tedavideki rolünü değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal method: 2005-2017 yılları arasında kliniğimizde kolelithiazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi yapılan olguları geriye dönük olarak değerlendirdik. Hastaların demografik verileri, hematolojik değerlendirmeleri, görüntüleme çalışmaları, cerrahi teknik, postoperatif komplikasyon ve hastanede kalış süreleri değerlendirildi.

Sonuçlar: Toplam 20 semptomatik kolelithiazisli hasta laparoskopik kolesistektomi ile tedavi edildi (14 erkek, 6 kız hasta). Ortalama yaşları 10,7 yaş idi (4-17 yaş arası). Tüm hastalardaki cerrahi endikasyon semptomatik kolelithiazisti. Bir hastada herediter sferositoz mevcuttu. Cerrahi sırasında ve ameliyat sonrasında erken dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Tüm hastalar postoperatif 1. gün taburcu edildi.1 olguda operasyon sonrası 12. gün lojda enfeksiyon gelişti ve antibiyoterapi ile düzeldi.

Tartışma: Günümüzde laparoskopik kolesistektominin çocuklarda kolelithiazis tedavisinde oldukça güvenli ve etkili (birincil) bir tedavi şekli olduğunu düşünmekteyiz.

Poster - 64

Laparoscopic cholecystectomy experience: 20 cases

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Laparoscopic cholecystectomy has become a standard surgical approach in most pediatric surgery clinics. We aimed to evaluate the role of laparoscopic cholecystectomy in management of pediatric cholelithiasis in our study.

Material and method: Performed laparoscopic cholecystectomy operations between 2005-2017 were retrospectively evaluated in our clinic. Demographic data, hematological investigations, imaging studies, surgical technique, postoperative complications and duration of stay in the hospital were assessed.

Results: A total of 20 symptomatic patients with cholelithiasis were treated with laparoscopic cholecystectomy (14 male, 6 female). Their mean age was 10.7 years (4-17 years). The indication for surgery was symptomatic cholelithiasis in all patients. One patient had hereditary spherocytosis. All patients were discharged on the first postoperative day. No complications were observed during surgery and early postoperative period. Infection developed in one case, on the 12th postoperative day and remedied by antibiotherapy.

Conclusion: Today, we think that laparoscopic cholecystectomy is a safe and effective treatment for cholelithiasis in children.

 

Kapat