Poster - 36

Palpe edilemeyen testislerde klinik yaklaşımımız

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ: Palpe edilemeyen testis, çocuk cerrahisinde sık görülen bir anomalidir. Bu çalışmanın amacı amacı palpe edilemeyen testis nedeniyle kliniğimize başvuran hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.

MATERYAL VE METOT: 2013- 2017 yılları arasında palpe edilemeyen testis nedeniyle opere edilen hastalar yaşları, tetkikleri, operasyonları ve patolojileri açısından değerlendirildi.

BULGULAR: Toplamda 54 hasta değerlendirildi. Ortalama yaşları 5(1-16) yıldı. Hastaların 30(%55)’u sol, 15(%28)’ i sağ, 9(%17)’u bilateraldi. 11 olguya ultrasonografi, 2 olguya manyetik rezonans görüntüleme uygulandı. Olguların genel anestezi altında muayeneleri sonrasında 37 hastaya orşiopeksi, 5 hastaya tanısal laparoskopi, 9 hastaya inguinal eksplorasyon yapıldı. Orşiopeksi yapılan 4(%7) olgu intraabdominal yerleşimliydi. Orşiopeksi sonrası izlemlerinde sorun olmadı. Laparoskopik ve inguinal eksplorasyon sonucunda testis kalıntıları saptanan 8(%15) olguya orşiektomi uygulandı. Bu olguların yaş ortalaması 5,6(2-10)olarak saptandı.

SONUÇ: Palpe edilemeyen testislerin yönetiminde anestezi altında muayene, laparoskopi ve inguinal eksplorasyon uygun hastalarda uygulanması gereken prosedürlerdir. Ayrıca eksplorasyon yaşının gecikmesi testis atrofisini ve orşiektomiyi arttırmaktadır.

Poster - 36

Our clinical approach to nonpalpable testlcles

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Nonpalpable testis is a common anomaly in pediatric surgery. The purpose of this study is to evaluate the outcome of patients who were referred with non palpable testicles.

MATERIALS AND METHODS: Between 2013-2017, patients with non palpable testis were evaluated for their age, studies, operations and pathologies.

RESULTS: 54 patients with a mean age of 5 years (1-16) were evaluated. 30 of the patients (55%) had left, 15 (28%) had right, and 9 (17%) had bilateral non palpabl testis. Ultrasonography in 11 cases and magnetic resonance imaging in 2 cases was performed. After examination under general anesthesia, 37 of the patients underwent orchiopexy, 5 of the patients were performed diagnostic laparoscopy, 9 of the patients underwent inguinal exploration. Among orchiopexy performed patients, 4 (7%) patients’ testicles were intraabdominally localized. There was no complications in the follow-ups after orchiopexy. Orchiectomy was performed in 8 (15%) patients whose testicular residues were detected either in laparoscopy or inguinal exploration. The mean age of the patients who underwent orchiectomy was 5,6 (2-10)

CONCLUSION: In the management of nonpalpable testicles, examination under general anesthesia, laparoscopy and inguinal exploration are the procedures that should be performed in appropriate patients. Furthermore, delayed exploration age increases testicular atrophy risk and orchiectomy necessity.

Kapat