Video Sunum - 16

İZOLE TRAKEOÖZEFAGİAL FİSTÜL

ME Dörterler, OH Kocaman, ME Boleken

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa,Türkiye

Giriş
    Özofagus atrezisi olmadan trakeoözofagial fistül (H tipi TÖF), nadir rastlanan bir anomalidir .Edinsel TÖF ise granülomatöz hastalıklar, yabancı cisimler, travma, cerrahi prosedürler ve yüksek basınçlı entübasyon tüplerinin kullanımı ile meydana gelebilir. Bu çalışmada bronkoskopi ile tanı almiş izole TÖF vakalarını sunduk.

olgular
olgu 1

3 aylık erkek hasta 40 günlük iken  kardeşi tarafından verilen disk pil yutma sonrası edinsel TÖF gelişen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle uzun süre tedavi edilen hastaya edinsel TÖF  düşünülerek bronkoskopi yapıldı. Servikal düzeyde TÖF tespit edilen hasta opere edilerek şifa ile taburcu edildi. 
olgu 2
2 aylık kız hasta beslenme sonrası morarama ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilen hastaya tanısal amaçlı bronkoskopi yapıldı. Torakal seviyede H tipi izole TÖF tespit edilerek opere edilerek şifa ile taburcu edildi. 
Tartışma
   İzole TÖF hem yanlış hem de gecikmiş tanıya bağlı olarak tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve aynı zamanda beslenme sırasında siyanoz  ile  belirti verir. TÖF gelişimine bağlı olarak ilk dikkati çeken nokta hastanın solunum yollarında sekresyon artışıdır. Akciğer grafisinde fistül distalindeki özofagusta ve midede dilatasyon izlenir. Oral yoldan verilen metilen mavisi entübasyon tüpünden veya trakeostomiden aspire edilebilir. Küçük miktardaki baryum alımı ile yapılan floroskopi ile fistülün yeri ve boyutu anlaşılabilir. Postentübasyon TÖF genellikle kaf seviyesinde izlenir. Şüpheli olgularda özofagografi, sineözofagografi ve bronkoskopi/özofagoskopiyi içeren farklı tanı yöntemleri kullanılmakla beraber  kesin tanı için bronkoskopi gereklidir. 

 Şonuç

TÖF tanısı ve tedavisi zor bir problemdir. Şüpheli olgularda bronkoskopik değerlendirme tanının kesinleştirilmesi için mutlaka yapılmalıdır. Fistülün seviyesi bronkoskopi ile değerlendirilmelidir.

Video Presentation - 16

ISOLATED TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA

ME Dörterler, OH Kocaman, ME Boleken

Department of Pediatric Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

Introduction
H type tracheoesophageal fistula (TEF) without esophageal atresia is a rare congenital anomaly. Acquired TEF on the other hand is a result of granulomatous disease, foreign bodies in the airway, surgical interventions or high pressure intubation tubes. In this study we present isolated TEF cases diagnosed via bronchoscopy.
Cases
Case 1
3 months old male patient admitted to pediatric clinics because of disc battery aspiration given by his brother in postnatal 40th day. He was treated with the prediagnosis of recurrent lung infections for a long time. On consultation, acquired TEF was considered and bronchoscopy was performed. A tracheoesophageal fistula was seen in the cervical level, he was operated and discharged from hospital uneventfully.
Case 2
2 months old female patient had cyanosis after oral feedings and she was treated medically for recurrent lung infections. Diagnostic bronchoscopy was performed, H type tracheoesophageal fistula was seen in thoracal level, she was operated and discharged from hospital uneventfully.
Discussion
Isolated TEF may give symptoms due to misdiagnosis or delayed diagnosis causing cyanosis after oral feedings and recurrent lung infections. First remarkable point in TEF development is secretional increase in  the airways. On roentgenogram dilatation in esophagus distal to the fistula and in stomach is visualised. Orally given methylen blue solution can be aspirated from tracheostomy or intubation tube. Floroscopy performed with small amounts of barium may point the level and size of the fistula. TEF related to postintubation situation is seen in the intubation cuff level. In suspected situations various radiologic studies including esophagography, cine esophagography and bronchoscopy/esophagography may be done however bronchoscopy is needed for definitive diagnosis.
Conclusion
Diagnosis and management of TEF is a difficult problem. In suspected cases, bronchoscopic evaluation should be performed promptly to detect the level of fistula and reach a definitive diagnosis.

Kapat