Sözlü Sunum - 27

Çocuk yanıklarında sepsis yönetiminde pediatrik kardiyolojinin rolü

Cİ Öztorun*, D Güney**, A Şenaylı*, İİ Çetin***, E Şenel*

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği

Amaç: Yanık nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi sepsistir. Çalışmamızın amacı, çocuk yanık yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz sepsiste olan yanık olgularının verilerini ve pediatrik kardiyolojinin sepsis yönetimindeki yerini incelemektir.

Yöntem: Haziran 2013-Haziran 2017 tarihleri arasında çocuk yanık yoğun bakım ünitesinde yanık ve sepsis nedeni ile tedavi ettiğimiz olguların verilerini yaş, cinsiyet, yanık yüzdesi, yanık etkeni, kan kültür sonuçları, üreyen mikroorganizma, sistem tutulumları, ekokardiyografi bulguları ve destek tedavileri açısından geriye dönük olarak inceledik.

Bulgular: Çocuk yanık yoğun bakım ünitemizde pediatrik kardiyoloji ile beraber takip ettiğimiz sepsis olan 32 olgunun 18’i erkek 14’ü kız olup, yaş ortalaması 6,9 (1-17) idi. Olguların ortalama yanık yüzdesi 42,6 (%20-%62) olup, yanık etkeni 19 olguda(%59,3) alev, altı olguda(%18,7) sıcak su, dört olguda(% 12,5)alev ve inhalasyon, iki olguda(%6,7) sıcak süt, bir olguda(%3,4) ise elektrik idi. Olguların kan kültüründe üreyen mikroorganizmalar; pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumannii, klebsiella ve candida idi. Dokuz olguda kan kültüründe sadece pseudomonas aeruginosa, bir olguda sadece candida ürerken, 22 olguda çoklu mikroorganizma üremesi vardı. Olguların tümü 2 ve üzeri sistemi tutulumundan dolayı multiorgan yetmezliğinde idi. Olgulara yanığın meydana gelişinden ortalama 10,5(1-43) gün sonra pediatrik kardiyoloji konsültasyonu istendi. Olgulara ortalama üç kez ekokardiyografi yapıldı. Ekokardiyografi bulgularında altı olguda septik miyokardit, altı olguda sinüs taşikardisi, iki olguda mitral yetmezlik, bir olguda vena cava superiorda trombus, bir olguda endomyokardit ve sağ atriumda trombus saptandı. Tedavide sinüs taşikardisi olan olgulara propranolol, septik miyokardit ve endokardit olan olgulara parenteral inotrop, intravenöz immunglobulinler, ACE inhibitörü ve inhaler iloprost verildi. Septik miyokardit olan olguların birinde pulmoner hipertansiyon görüldü ve tedavide inhale iloprost tedavisi verildi. Ortalama efeksiyon fraksiyonu ilk ekokardiyografide 51.5 iken tedavi sonrası kontrol ekokardiyografide 60.2 ye yükseldi. Olguların takibinde 16 olgu (%50) kaybedildi.

Sonuç: Çocuk yanık hastalarında sepsis, mortalite ve morbiditenin en sık nedeni olmaya devam etmektedir. Sepsiste kardiyovasküler sistem tutulumu sık olduğundan, olguların takibinde pediatrik kardiyolog da olmalıdır.

Oral Presentation - 27

The role of pediatric cardiology in the management of sepsis in childhood burns

Cİ Öztorun*, D Güney**, A Şenaylı*, İİ Çetin***, E Şenel*

*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
***University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Cardiology Clinic

Aim: The most important cause of mortality and morbidity in children who admitted to the hospital with burns is septicemia. The aim of our study is to examine the data of burn cases with sepsis in the intensive care unit of children burn and the role of pediatric cardiology in the management of sepsis

Material and methods: We retrospectively evaluated the data of cases treated with burn and sepsis in children burn intensive care unit in terms of age, sex, burn percentage, cause of burn, blood culture results, recovered microorganism, systemic involvement, echocardiographic findings and supportive treatments between June 2013 - June 2017

Findings:, 32 cases with sepsis who were followed by together with pediatric cardiology in our child-burn intensive care unit, were 18 male and 14 female, and the mean age was 6.9 (1-17). The mean burn percentage of the cases was 42.6 (20% -62%) and the cause of burn was flame in 19 cases (59.3%), hot water in six cases (18.7%), flame and inhalation in four cases (12.5%), hot milk in two cases (6.7%) and electricity in one case (3.4%). Microorganisms that reproduce in the blood culture of the cases were pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumannii, klebsiella and candida. Only pseudomonas aeruginosa reproduced in blood culturein nine cases , only candida reproduced in blood culture in one case, and multiple microorganisms reproduced in 22 cases. All cases were in multiorgan failure due to involvement of two and over system. Pediatric cardiology consultation was requested in average of 10.5 (1 to 43) days after burn occurred. Echocardiograms were performed on the cases averagely three times. In echocardiography findings ,septic myocarditis in six cases, sinus tachycardia in six cases, mitral insufficiency in two cases, thrombosis in vena cava superior in one case, endomyocarditis and thrombus in right atrium in one case were detected. In the treatment; propranolol given to cases who had sinus tachycardia, parenteral inotropes, intravenous immunglobulins, ACE inhibitor and inhaler iloprost were given to cases with septic myocarditis and endocarditis. Pulmonary hypertension was seen in one of the cases with septic myocarditis and inhaler iloprost treatment was given in the treatment. The mean efficacy fraction was 51.5 in the first echocardiography, whereas it was increased to 60.2 in the the control echocardiography. 16 cases (50%) were died in the follow-up.

Conclusion: The most common cause of mortality and morbidity in pediatric burn patients remains as sepsis. Pediatric cardiologists should be in the follow-up of these cases due to cardiovascular system involvement is frequent in sepsis.

Kapat