Sözlü Sunum - 14

Stoma komplikasyonları; 10 yıllık deneyim

E Basuguy, MH Okur, H Zeytun, B Aydoğdu, S Arslan, İ Uygun, MK Çiğdem, S Otçu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

AMAÇ: Çocukluk yaş gurubundaki hastalarda ideal stoma tipini ve yerini  belirlemek halen tartışmalıdır. Gelişebilecek komplikasyonlar açısından stoma tipi ve yerinin belirlenmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmayla kliniğimizde yapılan stoma deneyimlerimizi ve karşılaşılan komplikasyonları paylaşmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD: Kliniğimizde 2006 ve 2016 yılları arasında çeşitli nedenlerle stoma yaptığımız 513 hastanın verilerini geriye dönük olarak inceledik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, stoma endikasyonu, tipi ve post op. stoma problemleri ve mortalite kaydedildi, veriler SPSS, versiyon 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. P <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 385 gün(1-5400) idi. Olguların 298(%58) erkek ve 215(%42)’ i ise kız idi. Olguları anorektal malformasyon 235(%45),konjenital megakolon 128(%25) ve diğer 150(%30) (nec,travma ,perforasyon, vb) olarak 3 guruba ayırdık. Stomalar sıklık sırasıyla 229 sigmoid(120 diverjan, 109 loop,), 192 transvers (loop173, diverjan 19), 92 adet ileal (45 loop, 47 diverjan) yerleşimli idi. Stoma cerrahın tercihi ve hastalığına göre tüm olgulara geçici olarak yapıldı. Hastalar yaş, patolojinin cinsi, yapılan cerrahi işlem, gelişen komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Hastaların 115(%23) ünde sıklık sırasına göre excoriasyon 42(%8) ve prolapsus 34(%7) tespit edildi. Daha sonra sıklık sırasına göre perforasyon(10), kanama(8), eviserasyon(7),brid (5), stenoz(5), torsiyon(3) ve stoma kaçması(1) komplikasyon olarak kaydedildi. Ciddi kardiak anomalilerden dolayı ve sepsisten dolayı 19(%3,7) hasta eks oldu. Prolapsus loop stomalarda anlamlı olarak fazla bulundu (P<0,001). Excoriasyon oranıda stoma tipine bağlı olmaksızın proksimal stomalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0,001)

SONUÇ: Excoriasyon, stomaların lokalizasyonuna bağlı olarak proksimale gidildikçe sıklığı artmaktadır. Prolapsusun önlenmesinde diverjan stomaların loop stomalara göre daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Oral Presentation - 14

Complıcatıons of stoma; 10 yearly clınıcal experıence

E Basuguy, MH Okur, H Zeytun, B Aydoğdu, S Arslan, İ Uygun, MK Çiğdem, S Otçu

Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

OBJECTIVE: Determination of an ideal type and location for stoma is still contradictive in pediatric patients. Stoma type and location are important for development of possible complications. The aim of the present study was to share our experiences on stoma and to present the complications experienced.

MATERIAL and METHOD: Data of 513 patients who had stoma in our clinic due to different causes between 2006 and 2016 were retrospectively review. Age, gender, indication of stoma, type of stoma, postoperative stoma problems and mortality data were recorded; the data were analyzed statistically through SPSS, version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

FINDINGS: Age average of the patients was 385 (1-5400) days. The cases included 298 (58%) boys and 215 (42%) girls.  We divided the cases into 3 groups including 235 (45%) cases with anorectal malformation, 128 (25%) cases with congenital megacolon and the 150 (30%) cases with other conditions (nec, trauma, perforation, etc). Stoma locations were on the sigmoid colon in 229 (120 divergent, 109 loop) cases, on the transverse colon in 192 (173 loop, 19 divergent) cases and on the ileum in 92 (45 loop, 47 divergent) cases. All stoma procedures were temporary due to surgeon’s choice and diagnosis.  The patients were evaluated in terms of age, pathology type, surgical procedure and the complications. The complications developed in 115 (23%) patients included excoriasyon in 42 (8%) and prolapsus in 34 (7%) patients.  Other complications were perforation (10 cases), bleeding (8 cases), evisceration (7 cases), brid (7 cases), stenosis (5 cases), torsion (3 cases) and stoma re-insertion (1 case). Nineteen (3.7%) patients died because of severe cardiac conditions and sepsis. Prolapsus was found significantly higher in loop stomas (P<0,001). Excoriasyon was also detected significantly higher in the proximal stomas irrelevant with the stoma type (P<0,001).

CONCLUSION: The frequency of excoriasyon increases with the location of the proximal end depending on the localization of the stoma. We think that divergent stoma procedure is more suitable than loop stoma procedures to prevent prolapsus


Kapat